ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
dot
dot
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
dot

dot
dot
ติดต่อ อบต.ลำพญา
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2 article

 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2

คลิกดูรายละเอียด แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ_ศ_ 2561 ไตรมาสที่ 2.pdf

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ลำพญา

ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานระยะเวลาสามเดือน(เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560) article
ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 article
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 article
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 article
ประกาศ กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเหมือง หมู่ท่ี 6 ตำบลลำพญา เชื่อมต่อหมุ่ท่ี 4 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม article
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 article
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(e-gp) article
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1 article
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 article
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ผด.2) article
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 article
ประกาศกำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล. บริเวณคลองดอนทอง หมู่ที่ 10 article
ประกาศผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 10 บ้านเวฬุวนาราม ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำกำหนด อบต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม article
ประกาศผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 9 บ้านแหลมไร่ ตำบลลำพญา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำกำหนด อบต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม article
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนจังหวัดนครปฐม article
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2560 article
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 9 บ้านแหลมไร่ และก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 10 บ้านเวฬุวนาราม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำกำหนด อบต.ลำพญา ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม article
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 article
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเหมือง หมู่ที่ 6 ตำบลลำพญา เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม article
ประกาศผลการพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกซึ่งไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น งานสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเหมือง หมู่ที่ 6 ตำบลลำพญา เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัด article
ประชาสัมพันธ์ผู้ยื่นซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเหมือง หมู่ที่ 6 ตำบลลำพญา เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลคลองนกกระทุง article
ประชาสัมพันธ์บัญชีให้หรือขายรูปแบบรายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเหมือง หมู่ 6 ตำบลลำพญา เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลคลองนกกระทุง article
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.บริเวณคลองเหมือง หมู่ที่ 6 article
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเหมือง หมู่ที่ 6 ตำบลลำพญา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม article
ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.บริเวณคลองดอนทอง หมู่ที่ 10
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 article
ผลการพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.บริเวณคลองดอนทอง หมู่ที่ 10
ประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา article
รายงานผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล. บริเวณคลองดอนทอง หมู่ที่ 10
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560
รายชื่อผู้ยื่นซองงานก่อสร้างเขื่อนคลอง คสล.บริเวณคลองดอนทอง หมู่ที่10
บัญชีให้หรือขายโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.บริเวณคลองดอนทอง หมู่ที่ 10
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.บริเวณคลองดอนทอง หมู่ที่ 10
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 article
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเข้าโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม หมู่ที่ 10 article
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปี 2560 article
สรุปผลการจัดซึือจัดจ้างเดือนมีนาคม2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 article
ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2559 article
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินบริเวณคลองทองหลาง หมู่ที่ 2 article
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 article
ประชาสัมพันธ์แผนผังงานด้านการจัดเก็บรายได้ อบต.ลำพญา article
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองเหมือง ม.6 ต.ลำพญา เชื่อมต่อ ม.4 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม article
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเลียบคลองสวิตชาติ หมู่ที่ 8 article
ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ อบต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม article
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 article
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 article
จดหมายข่าว อบต.ลำพญา กำหนดยื่นแบบและชำระภาษีฯ ปี 2560 article
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษีฯ ปี 2560 article
ขออนุมัติแผนการจัดหาพัสดุตามข้อบัญญัติ อบต.ลำพญา ปีงบประมาณ 2560 article
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด ประจำปี 2559 article
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันภัยทางถนน ประจำปี 2559 article
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การลดและการคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปี 2559 article
ประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559 article
ประชาสัมพันธ์การลดการใช้ขยะ/ลดการใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก รณรงค์การใช้ถุงผ้า ประจำปี 2559 article
ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 article
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน เรื่องอัคคีภัย ประจำปี 2559 article
โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ปี 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2559
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 article
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการกดเสาเข็มป้องกันตลิ่งบริเวณถนนเลียบคลองทองหลาง หมู่ที่ ๒ และโครงการกดเสาเข็มป้องกันตลิ่งบริเวณถนนเลียบคลองเหมือง หมู่ที่ ๖ article
ประกาศการรับแจ้งร้องเรียน ร้องทุกข์ งานการบริการด้านการจัดเก็บรายได้ article
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 article
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 article
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 article
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559 article
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559 article
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 article
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559 article
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 article
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 article
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 article
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 article
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558 article
ประชาสัมพันธ์ เรื่องผลการสอบราคาผู้ชนะและเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเหมืองหมู่ที่ 6 ต.ลำพญา เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ต.คลองนกกระทุง article
ประชาสัมพันธ์ เรือง ผลการพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกซึ่งไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเหมืองหมู่ที่ 6 ต.ลำพญา เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ต.คลองนกกระทุง article
รายงานผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองเหมือง หมู่ที่ 6 ต.ลำพญา เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ต.คลองนกกระทุง article
ประชาสัมพันธ์ผู้ยื่นซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเหมือง หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ประชาสัมพันธ์ผู้ซื้อซองโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเหมือง หมู่ที่ 6 ตำบลลำพญา เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองเหมือง หมู่ที่ 6 ตำบลลำพญา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง(ราคากลาง) ครุภัณฑ์หอกระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๓ แห่ง article
ประกาศ การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบคลองสวิตชาติ หมู่ที่ 8
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน article
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2559 article
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 9 บ้านแหลมไร่ และหมู่ที่ 10 บ้านเวฬุวนาราม article
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมผิวจราจรถนนภายในตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ใช้หินคลุกจำนวน 588 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง article
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแหลมชะอุย 2 หมู่ 11 และโครงการซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบคลองเฆ่ฝั่งใต้ หมู่ที่ 9 article
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิด บริเวณคลองสงวนโภคัย หมู่ที่ 10 และโครงการก่อสรางประตูปิด-เปิด บริเวณคลองหลวง หมู่ที่ 1 article
ประชาสัมพันธ์ประกาศเปิดเผยราคากลางงานประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ี 10 บ้านเวฬุวนาราม
ประชาสัมพันธ์ประกาศเปิดเผยราคากลางงานประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 9 บ้านแหลมไร่
แจ้งยกเลิกประกาศประมูลจ้างโครงการประปาหมู่บ้านแบบบาดาลจำนวน 2 โครงการ article
ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ พ.ศ.2559 article
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2559 article
โครงการป้องกันการจมน้ำตำบลลำพญาร่วมใจ ป้องกันภัยการจมน้ำ ประจำปี 2559 article
ประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ 2559-2561 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา article
ประกาศอนุมัติใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2559-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา article
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 article
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 article
ประชาสัมพันธ์ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเวฬุวัน 1 หมู่ 11 ต.ลำพญา เชื่อมต่อ หมุ่ 8 ต.คลองนกกระทุง article
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเวฬุวัน 1 หมู่ 11 ต.ลำพญา เชื่อมต่อ หมู่ 8 ต.คลองนกกระทุง article
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเวฬุวัน 1 หมู่ 11 ต.ลำพญา เชื่อมต่อ หมู่ 8 ต.คลองนกกระทุง article
ประชาสัมพันธ์ทะเบียนรับซองงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเวฬุวัน 1 หมู่ 11 เชื่อมต่อ หมู่ 8 ต.คลองนกกระทุง article
ประชาสัมพันธ์บัญชีให้หรือขายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเวฬุวัน 1 หมู่ 11 article
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล. ถนนสายเข้าโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม หมู่10
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.เลียบถนนซอยลำพญาร่วมใจ หมู่ 4
รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 4 article
รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 3 article
รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 2 article
รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนไตรมาส1 article
ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 article
ประกาศคู่มือสำหรับประชาชน การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา (เพิ่มเติม) ประจำปี 2558 article
ประกาศคู่มือสำหรับประชาชน การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ประจำปี 2558 article
ประกาศ การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 article
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 article
สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2559 article
รายงานผลประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2559 article
รายงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี การพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 article
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคช่วงฤดูร้อน ประจำปี 2559 article
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559 article
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคมือเท้าปาก ประจำปี 2559 article
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคภัยไข้เจ็บในช่วงหน้าหนาว ประจำปี 2559 article
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคซิกก้า ประจำปี 2559 article
ประชาสัมพันธ์โรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ 2012 ประจำปี 2559 article
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้หวัดนก ประจำปี 2559 article
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรค HIV ประจำปี 2559 article
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสพัสท์ติก หมู่ 8
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก หมู่ 8
เอกสารสอบราคาโครงการวางท่อลอดพร้อมประตูปิด-เปิด คลองน้ำดอกไม้ซอย 2 หมู่ 6 article
เอกสารสอบราคางานโครงการวางท่อลอดระบายน้ำพร้อมถมดินเพื่อเป็นเขื่อนกันน้ำบริเวณคลองซอยนางคลัง หมู่ 2 article
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณบ่อพักตั้งแต่บ้าน น.ส.สมปอง เหมทอง ถึงคลองสวิสชาติ หมู่ 11 article
ประกาศผลการสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักตั้งแต่บริเวณบ้าน น.ส.สมปอง เหมทอง ถึงคลองสวิสชาติ หมู่ 11 article
ประกาศผลการพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกซึ่งไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นงานโครงการวางท่อลอดพร้อมบ่อพักตั้งแต่บริเวณบ้าน น.ส.สมปอง เหมทอง ถึงคลองสวิสชาติ หมู่ 11 article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ยื่ืนซองสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักตั้งแต่บริเวณบ้าน น.ส.สมปอง เหมทอง ถึงคลองสวิสชาติ หมู่ 11(ทะเบียนรับซอง) article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาโครงวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักตั้งแต่บริเวณบ้าน น.ส.สมปอง เหมทองถึงคลองสวิสชาติ หมู่ 11 (บัญชีให้หรือขาย) article
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาโครงการงานก่อสร้างประตูปิด-เปิดคูน้ำ 25 ฝั่งตะวันออก หมู่ 9 article
ประกาศผลการสอบราคางานโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดคูน้ำ 25 ฝั่งตะวันออก หมู่ 9 article
ประกาศผลการพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกซึ่งไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นงานสอบราคาโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดคูน้ำ 25ฝั่งตะวันออก หมู่ 9 article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดคูน้ำ 25 ฝั่งตะวันออก หมู่ 9 article
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาโครงการวางท่อลอดพร้อมประตูปิด-เปิด คลองน้ำดอกไม้ซอย 2 หมู่ 6 article
ประกาศผลการพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีสิทธ์ได้รับการคัดเลือกซึ่งไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นงานโครงการวางท่อลอดพร้อมประตูปิด-เปิด คลองน้ำดอกไม้ซอย 2 หมู่ 6 article
ประกาศผลการสอบราคางานโครงการวางท่อลอดพร้อมประตูปิด-เปิดคลองน้ำดอกไม้ซอย 2 หมู่ 6 article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาโครงการวางท่อลอดพร้อมประตูปิด-เปิดคลองน้ำดอกไม้ซอย 2 หมู่ 6(ทะเบียนรับซอง) article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาโครงการวางท่อลอดพร้อมประตูปิด-เปิดคลองน้ำดอกไม้ซอย 2 หมู่ 6(บัญชีผู้ให้หรือขาย) article
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินถนนข้ามคลองบริเวณประตูน้ำ หมู่ 9 article
ประกาศผลการสอบราคางานโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินถนนข้ามคลองบริเวณประตูน้ำ หมู่ 9 article
ประกาศผลการพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกซึ่งไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นงานสอบราคาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินถนนข้ามคลองบริเวณประตูน้ำ หมู่ 9 article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินถนนข้ามคลองบริเวณประตูน้ำ หมู่ 9(ทะเบียนรับซอง) article
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาโครงการวางท่อลอดระบายน้ำพร้อมถมดินเพื่อเป็นเขื่อนกันน้ำบริเวณคลองซอยนางคลัง หมู่ 2 article
ประกาศผลการพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกซึ่งไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นงานสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อลอดระบายน้ำพร้อมถมดินเพื่อเป็นเขื่อนกันน้ำบริเวณคลองซอยนางคลัง หมู่ 2 article
ประชาสัมพันธ์ผู้ยื่นซองสอบราคาโครงการวางท่อลอดระบายน้ำพร้อมถมดินเพื่อเป็นเขื่อนกันน้ำบริเวณคลองซอยนางคลัง หมู่ 2(ทะเบียนรับซอง) article
ประชาสัมพันธ์ผู้ซื้่อซองโครงการวางท่อลอดระบายน้ำพร้อมถมดินเพื่อเป็นเขื่อนกันน้ำบริเวณซอยนางคลัง หมู่ 2(บัญชีให้หรือขาย) article
ประชาสัมพันธ์ผู้ยื่นซองสอบราคาโครงการวางท่อระบายน่ำพร้อมบ่อพักตั้งแต่บริเวณบ้านนางสาวสมปอง เหมทอง ถึงคลองสวิสชาตหมู่ 11 article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อ เอกสารสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ 11 article
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดคูน้ำ 25 ฝั่งตะวันออก หมู่9 article
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อลอดพร้อมประตูปิด-เปิด คลองน้ำดอกไม้ซอย 2 หมู่ 6 article
ผู้ยื่นเอกสารงานสอบราคาโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิด คูน้ำ25 ฝั่งตะวันออก หมู่ 9 article
ผู้ยื่นเอกสารงานสอบราคาโครงการวางท่อลอดพร้อมประตูปิด-เปิด คลองน้ำดอกไม้ซอย 2 หมู่6 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินถนนข้ามคลองบริเวณประตูน้ำ หมู่ 9 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อลอดระบายน้ำพร้อมถมดินเพื่อเป็นเขื่อนกันน้ำบริเวณซอยนางคลัง หมู่ 2 article
ประชาสัมพันธ์ผู้ยื่นซองสอบราคาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินถนนข้ามคลองบริเวณประตูน้ำ หมู่ 9 article
ประชาสัมพันธ์ผู้ซื้อซองสอบราคาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินถนนข้ามคลองบริเวณประตูน้ำ หมู่ 9 article
ประชาสัมพันธ์ผู้ยื่นซองสอบราคาโครงการวางท่อลอดระบายน้ำพร้อมถมดินเพื่อเป็นเขื่อนกันน้ำบริเวณคลองซอยนางคลัง หมู่ 2 article
ประชาสัมพันธ์ผู้ซื้อซองสอบราคาโครงการวางท่อลอดระบายน้ำพร้อมถมดินเพื่อเป็นเขื่อนกันน้ำบริเวณคลองซอยนางคลัง หมู่ 2 article
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการควางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักตั้้งแต่บริเวณบ้าน นางสาวสมปอง เหมทอง ถึงคลองสวิสชาติ หมู่ ๑๑ article
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการสองราคาจ้างเหมาจำนวน 2 โครงการ article
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ซื้อสองสอบราคาโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิด คุูน้ำ ๒๕ ฝั่งตะวันออก หมู่ ๙ article
ประชาสัมพันธ์ฺรายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาโครงการวางท่อลอดพร้อมประตูปิด-เปิด คลองน้ำดอกไม้ซอย ๒ หมู่ ๖ article
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการวางท่อลอดพร้อมประตูปิด-เปิด คลองน้ำดอกไม้ซอย 2 หมู่ 6 และโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิด คูน้ำ 25 ฝั่งตะวันออก หมู่ 9 article
ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อเตาเผาขยะ จำนวน 150 ลูก article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ article
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ขอซื้อ/ผู้รับเอกสารโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล. article
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ จำนวน 150 ลูก article
ประกาศผลการสอบราคาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหมู่ 5 เชื่อมหมู่ 10 article
รายงานผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหมู่ 5 เชื่อมหมู่ 10 article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนายหมู่ 5 เชื่อมหมู่ 10 article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ซื้อซอง/ผู้รับซองสอบราคาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหมู่ 5 เชื่อม หมู่ 10 article
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง article
ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเวฬุวัน 1 หมู่ 11 ตำบลลำพญา เชื่อมต่อหมู่ 8 ตำบลคลองกนกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม article
ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเหมือง หมู่ 6 เชื่อมต่อหมู่ 4 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม article
รายงานผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเวฬุวัน 1 หมู่ 11 ตำบลลำพญา เชื่อมต่อหมู่ 8 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม article
รายงานผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเหมือง หมู่ 6 เชื่อมต่อหมู่ 4 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเวฬุวัน 1 หมู่ 11 ตำบลลำพญา เชื่อมต่อหมู่ 8 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเหมือง หมู่ 6 เชื่อมต่อหมู่ 4 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม article
ประกาศผลการสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณบ้านนางสาวสมปอง เหมทอง ถึงคลองสวิสชาติ หมู่ 11 article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเวฬุวัน 1 หมู่ 11 ตำบลลำพญา เชื่อมต่อหมู่ 8 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม article
ประชาสัมพันธ์ผู้ซื้อซองสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักตั้งแต่บริเวณบ้านนางสาวสมปอง เหมทอง ถึง คลองสวิสชาติ หมู่ 11 article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเหมือง หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อหมู่ 4 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหมู่ 5 เชื่อมหมู่ 10. article
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหมู่ 5 เชื่อมหมู่ 10. article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผ้ซื้อซองสอบราคาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหมู่ 5 เชื่อมหมู่ 10. article
ประกาศผลการสอบราคาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหมู่ 5 เชื่อมหมู่ 10. article
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง article
ประกาศผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาสอบราคาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหมู่ 5 เชื่อมหมู่ 10. article
ประกาศผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 11 บ้านแหลมชะอุย ตำบลลำพญา แบบ IP/Network camera ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล จำนวน 8 ชุด article
ประกาศผลการสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดเวฬุวนาราม-สุขาภิบาลลำพญา หมู่ที่ 10 article
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดเวฬุวนาราม-สุขาภิบาลลำพญา หมู่ 10 article
ประกาศผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดเวฬุวนาราม-สุขาภิบาลลำพญา หมู่ 10 article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดเวฬุวนาราม-สุขาภิบาลลำพญา หมู่ที่ 10 article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดเวฬุวนาราม-สุขาภิบาลลำพญา หมู่ที่ 10 article
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง article
ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง article
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการพิจารณาการเปิดสอบราคาโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LEDสีแบบ Network และเครื่องสำรองไฟฟ้า article
ประกาศผู้เสนอราคาที่มีิสิทธิ์ได้รับการพิจารณาสอบราคาโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง article
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองสถาพร หมู่ที่ 10 บ้านเวฬุวัน ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม article
รายงานผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองสถาพร หมู่ที่ 10 บ้านเวฬุวัน ตำบลลำพญา อำภอบางเลน จังหวัดนครปฐม article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองสถาพร หมู่ที่ 10 บ้านเวฬุวัน ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองสถาพร หมู่ที่ 10 บ้านเวฬุวัน ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม article
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง article
รายงานผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาโครงการซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 11 บ้านแหลมชะอุย ตำบลลำพญา แบบ IP/Network camera ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล จำนวน 8 ชุด article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาโครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 11 บ้านแหลมชะอุย ตำบลลำพญา แบบ IP/Network camera ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล จำนวน 8 ชุด article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาโครงการซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 11 บ้านแหลมชะอุย ตำบลลำพญา แบบ IP/Network camera ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล จำนวน 8 ชุด article
ประชาสัมพันธ์การส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558(เพิ่มเติม.) article
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง article
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเหมือง หมู่ที่ 6 ตำบลลำพญา เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม article
รายงานผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเหมือง หมู่ที่ 6 ตำบลลำพญา เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเหมือง หมู่ที่ 6 ตำบลลำพญา เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเหมือง หมุู่ที่ 6 ตำบลลำพญา เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม article
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง article
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง article
ประชาสัมพันธ์การส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558(เพิ่มเติม) article
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 article
รายงานผลการจัดซื้่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 article
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 article
ประชาสัมพันธ์การส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 article
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองเหมือง ม.6 ต.ลำพญา เชื่อมต่อ ม.4 ต.คลองนกกระทุง อ.ลา
ประกาศ กำหนดการตรวจรับ
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 9 บ้านแหลมไร่ และก่อสร้า
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหม
คำแถลงนโยบาย นายก อบต.ลำพญา ประจำปี 2559 article
แนวปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงาน ประจำปี 2559 article
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินบริเวณคลองทองหลาง หมู่ที่ 2 article
ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกงานโครงการวางท่อระบบน้ำพร้อมบ่อพัก article
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558 article
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองเหมือง หมู่ที่ 6 ตำบลลำพญา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ประกาศ การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปี 2558 article
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยแล้ง ประจำปี 2558 article
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ 2012 ประจำปี 2558 article
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคเมอร์ ประจำปี 2558 article
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคมือเท้าปาก ประจำปี 2558 article
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2558 article
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคไข้หวัดนก ประจำปี 2558 article
ประชาสัมพันธ์ เรื่องแม่และเด็ก ประจำปี 2558 article
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันดูแลเด็กจมน้ำ ประจำปี 2558 article
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรค HIV ประจำปี 2558 article
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคไข้เลือดออก article
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558 article
ประชาสัมพันธ์การเตรียมการรับภัยหนาว ประจำปี 2558 article
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 article
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ. article
ประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา article
ประกาศอนุมัติใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2558 - 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา article
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง) อบต.ลำพญา ประจำปีงบประมาณ 2558
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโตน
เอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินถนนข้ามคลองบริเวณประตูน้ำ หมู่ 9 article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักตั้งแต่บริเวณบ้านนางสาวสมปอง เหมทอง ถึงคลองสวิสชาติ หมู่ 11(บัญชีให้หรือขาย) article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดคูน้ำ 25ฝั่งตะวันออก หมู่ 9(บัญชีให้หรือขาย) article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ซื้อซองโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินถนนข้ามคลองบริเวณประตูน้ำ หมู่ 9(บัญชีให้หรือขาย) article
ประกาศผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามประกาศสอบราคาเป็นผู้เสนอราคาได้งานสอบราคาโครงการวางท่อลอดระบายน้ำพร้อมถมดินเพื่อเป็นเขื่อนกันน้ำบริเวณคลองซอยนางคลัง หมู่ 2 article
ประกาศแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๗ -๒๕๖๐
แผ่นพับงานป้องกัน
ฐานข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวตำบลลำพญา
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10 วิธีการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ลดการเผาฟางข้าวและตอซัง ลดภาวะโลกร้อน
อนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2557
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2557
งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 2557
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ประกาศ อนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 อบต.ลำพญา
การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(ประชาคมหมู่บ้าน) article
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 article
ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดินและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2558 article
กิจกรรมถวายพระพรในหลวงCopyright © 2015 All Rights Reserved.Design By Marisateam_Ohm รับออกแบบเว็บไซต์ 095 481 4459