ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
แผนปฏิบัติการปัองกันการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน อบต_ลำพญา.pdf

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

นโยบายสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส.pdf

 

 

 

______________________________________________________________-

หน้าปก.pdf

คำนำ.pdf

สารบัญ.pdf

แผนป้องกันการทุจริตอบต_ลำพญา.pdf

ส่วนที่ ๒.pdf

ส่วนที่ ๓.pdf

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา.pdf

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำ 12.pdf
แผนปฏิบิติการทุจริต

ข้อมูลการร้องเรียนการทุจริต
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร