ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร

รายงานมาตรฐานคุฯธรรมจริยธรรม 62.pdf

________________________________________________________________

รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน ( มกราคม - มีนาคม ).pdf

รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน ( เมษายน - มิถุนายน ).pdf

 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน ( กรกฏาคม - กันยายน ).pdf
แผนปฏิบิติการทุจริต

ข้อมูลการร้องเรียนการทุจริต
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการปัองกันการทุจริตประจำปี