ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น.pdf

นโยบายการกำกับการดูแลองค์การที่ดี.pdf

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร.pdf

นโยบายคุณธรรมจริยธรรม.pdf

แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต.pdf

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราสการ.pdf
แผนปฏิบิติการทุจริต

ข้อมูลการร้องเรียนการทุจริต
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการปัองกันการทุจริตประจำปี