ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot

dot
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
dot
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dot
dot
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2562

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร2561 .pdf
แผนปฏิบิติการทุจริต

ข้อมูลการร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการปัองกันการทุจริตประจำปี