ReadyPlanet.com
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot

dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี article

แบบ ผ01(โครงการ).pdf

แบบ ผ02 (อุดหนุน).pdf

แบบ ผ03(อบจ).pdf 

แบบ ผ05(จังหวัด).pdf

แบบ ผ06 (ไม่ใช้งบ).pdf

แบบ ผ07(สรุป).pdf

แบบ ผ08(ครุภัณฑ์).pdf

ประกาศ.pdf

ส่วนที่ 1.pdf

ส่วนที่ 2.pdf

ส่วนที่ 3 (3_1-3_2) ยุทธศาสตร์ อปท_.pdf

ส่วนที่ 3 (3_3) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ฯ.pdf

ส่วนที่ 3 (3_4) แผนผังยุทธศาสตร์.pdf

ส่วนที่ 3 (3_5) รายละเอียดยุทธศาสตร์ (ขนาดไฟล์ A3).pdf

ส่วนที่ 4 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ (61-64).pdf

ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล.pdf

 
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.ลำพญา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน.
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งคณะกรรมการ ประกาศประชาคม หนังสือเขิญประชาคม
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน article
ประกาศใชแ้ผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ article
การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา article
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา article
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลลำพญา-ประจำปี-2561-2563 -