ReadyPlanet.com
dot dot
ติดต่อ อบต.ลำพญา
dot
นายณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
dot
dot
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
dot
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dot
dot
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
แบบประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนผู้รับบริการ

ข้อมูลส่วนตัว : เพศชาย
เพศหญิง
อายุ 10-20 ปี
อายุ 21-30 ปี
อายุ 31-40 ปี
อายุ 41-50 ปี
อายุ 51-60 ปี
อายุ 61 ปีขึีนไป
วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรีขึ้นไป
อาชีพ : นักเรียน/นักศึกษา
ข้าราชการ
ค้าขาย
เกษตรกร
ธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ
ท่านคิดว่าการประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือโคร
งการต่างมีความเหมาะสมหรือไม่ :
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัว และไม่ยุ่งยากเพียงใด : มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีความสะดวกรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา : มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามกำหนดก่อน-หลั
ง :
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุขภาพ และเป็นกันเอง : มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เจ้าหน้าที่แต่งกายเหมาะสม มีบุคลิกและลักษณะท่าทางสุขภาพ : มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือรัน และพร้อมที่จะให้บริการ : มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ : มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความสะอาดของสถานที่โดยรวม : มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ : มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ข้อเสนอแนะ :แบบสอบถามความพึงพอใจ
Copyright © 2015 All Rights Reserved.Design By Marisateam_Ohm รับออกแบบเว็บไซต์ 095 481 4459