ReadyPlanet.com
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ประชาสัมพันธ์ส่วนสำนักปลัด

รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด ปี 2562
ประชาสัมพันธ์รณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด 2562
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เกษตรยุคใหม่ร่วมใจหยุดเผา 2562
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด ปี 2561
ประชาสัมพันธ์รณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2561
ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น สถานที่อ่าน
แนวทางการลด การคัดแยกขยะนำกลับมาใช้ใหม่ วิธี 3 R ปี 2561
ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2561
สรปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนกรณีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต-ปฎิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
บันทึกรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาประจำปีงบประมาณ 2561
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
รายงานผลโครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment ) ประจำปี2561