ReadyPlanet.com
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
แผนดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คลิกดูรายละเอียด แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ_ศ_ 2563

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 )

คลิกดูรายละเอียด แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ_ศ_ 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 )

----------------------

ประกาศ.pdf

ปกแผนดำเนินงาน.pdf

บทนำ+สารบ__.pdf

บัญชีสรุปโครงการ.pdf

แผนดำเนินงานยุทธ 1 - 62.pdf

แผนดำเนินงานยุทธ 2 -62.pdf

แผนดำเนินงานยุทธ 3 -62.pdf

แผนดำเนินงานยุทธ 4 -62.pdf

แผนดำเนินงานยุทธ 5 -62.pdf

แผนดำเนินงานยุทธ 6 -62.pdf

แผนดำเนินงาน62(ครุภัณฑ์).pdf
ข้อมูลแผนพัฒนา อบต.ลำพญา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน.
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งคณะกรรมการ ประกาศประชาคม หนังสือเขิญประชาคม
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน article
ประกาศใชแ้ผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ article
การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา article
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา article
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี article
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลลำพญา-ประจำปี-2561-2563 -