ReadyPlanet.com
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot

dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙

 น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙

น้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙.pdf
ภาพกิจกรรม อบต.ลำพญา

Change for good ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ลำพญา รักษ์น้ำ รักษ์ป่า
โครงการเตรียมความพร้อมรองรับสู่ประชาคมอาเซียน
ประชาคมหมู่ 4,6,9
ประชาคมหมู่ 10,11
ประชาคมหมู่ 5,6
ประชาคมหมู่ 1 - 2
กิจกรรมวันเด็ก 2563
กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพขอต้อนรับ อบต พุคำจาน
คาราวานเด็ก
พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยคนพิการ
โครงการกีฬาสี 2562
โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด
แห่เทียนเข้าพรรษา 62
โครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ
ตรวจสารบอเรกซ์
โครงการคัดแยกขยะ ภายในชุมชนตำบลลำพญา 2562 article
สรุปภาพกิจกรรมและโครงการต่างๆของ อบต.ลำพญา article
โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ พ.ศ.2559 หมู่ที่ 4,5,6,8,9,10,11 article
โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ พ.ศ.2559 หมู่ที่ 1,2 article
โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา article