ReadyPlanet.com
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 (ผด.2)

 ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 (ผด.2)

คลิกดูรายละเอียด แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 (ผด.2 ).pdf
ประชาสัมพันธ์ส่วนกองคลัง

รายงานผลการปฎิบัติงานและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ article
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา article
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโครงการจ้างที่ปรึกษาหน่วยงาน,สถาบันภายนอก สำรวจความพึงพอใจโครงการวิจัยและพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา จำนวนประชากร 2568 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานระยะเวลาสามเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2562) article
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562