ReadyPlanet.com
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
ผลการสำรวจความพึงพอใจ

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2562

-   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 1 - 50

     รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 51-99

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2561

-  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ