ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
รายงานผลการใช้จ่าย

2563

รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

 

-------------------------------------------------------

 

2562

รายงานรายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ_ศ_๒๕๖๒.pdf

------------------------------------------   

 

ประกาศรายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 

ประกาศรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2561.pdf
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานจากเงินรายรับ 2562 ไตรมาส 1 P_11-16.pdf
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ หน้า 1-10.pdf
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ 2561 หน้า 11-19.pdf
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม 2561.pdf
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 61.pdf
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 61.pdf
รายรับ ประจำปีงบประมาณ พ_ศ_ 2561(1).pdf