ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
หลักเกณฑ์การบริหาร

 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

-   มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราฃการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผุ้บริหาร

-   มาตรฐานทั่วไปเกี่วกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561

 

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

-   มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562

 

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

-   แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563.

 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานบุคลากร

-   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

 

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

-   การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลลำพญา

-   การเลื่อนชั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลลำพญา(2)

-   กำหนดจำนวนครั้งของการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาของประจำปีงบประมาณ 2563

-   โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบัติราชการและให้บริการ ประชาชนดีเด่น ประจำปี 2563

-   ประมวลจริยธรรมของข้าราชกการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม