ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

 

 การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

-   การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน.pdf

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

-   ประกาศ

-   ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราสการ.pdf

-   นโยบายการกำกับการดูแลองค์การที่ดี.pdf

-   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร.pdf

-   แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต.pdf