ReadyPlanet.com
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot

dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

ประกาศ

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราสการ.pdf

นโยบายการกำกับการดูแลองค์การที่ดี.pdf

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร.pdf

แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต.pdf