ReadyPlanet.com
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot

dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 2561

เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคลากรใน.pdf

2562

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราสการ.pdf