ReadyPlanet.com
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
กิจกรรมวันเด็ก 2563

 

 

 

 
ภาพกิจกรรม อบต.ลำพญา

Change for good ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ลำพญา รักษ์น้ำ รักษ์ป่า
โครงการเตรียมความพร้อมรองรับสู่ประชาคมอาเซียน
แจกหน้ากากอนามัย
ประชาคมหมู่ 4,6,9
ประชาคมหมู่ 10,11
ประชาคมหมู่ 5,6
ประชาคมหมู่ 1 - 2
กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙
กองทุนหลักประกันสุขภาพขอต้อนรับ อบต พุคำจาน
คาราวานเด็ก
พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยคนพิการ
โครงการกีฬาสี 2562
โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด
แห่เทียนเข้าพรรษา 62
โครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ
ตรวจสารบอเรกซ์
โครงการคัดแยกขยะ ภายในชุมชนตำบลลำพญา 2562 article
สรุปภาพกิจกรรมและโครงการต่างๆของ อบต.ลำพญา article
โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ พ.ศ.2559 หมู่ที่ 4,5,6,8,9,10,11 article
โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ พ.ศ.2559 หมู่ที่ 1,2 article
โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา article