ReadyPlanet.com
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒  เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓)

คลิกดูรายละเอียด รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓ ).pdf

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)

คลิกดูรายละเอียด ายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสมรา ๑ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒).pdf
ประชาสัมพันธ์ส่วนกองคลัง

รายงานผลการปฎิบัติงานและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ article
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา article
ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 (ผด.2)
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโครงการจ้างที่ปรึกษาหน่วยงาน,สถาบันภายนอก สำรวจความพึงพอใจโครงการวิจัยและพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา จำนวนประชากร 2568 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานระยะเวลาสามเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2562) article
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562