ReadyPlanet.com
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
ประชาสัมพันธ์รณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด 2562

 ประชาสัมพันธ์รณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด 2562
ประชาสัมพันธ์ส่วนสำนักปลัด

รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด ปี 2562
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เกษตรยุคใหม่ร่วมใจหยุดเผา 2562
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด ปี 2561
ประชาสัมพันธ์รณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2561
ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น สถานที่อ่าน
แนวทางการลด การคัดแยกขยะนำกลับมาใช้ใหม่ วิธี 3 R ปี 2561
ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2561
สรปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนกรณีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต-ปฎิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
บันทึกรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาประจำปีงบประมาณ 2561
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
รายงานผลโครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment ) ประจำปี2561