ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
งบประมาณ

 การจัดทำงบประมาณ

-   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543]

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2ว 1657 ลว. 16 ก.ค. 56 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2ว 1752 ลว. 6 ส.ค. 56 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2ว 1134 ลว. 9 มิ.ย. 58 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2ว 3523 ลว. 20 มิ.ย. 59 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2ว 1248 ลว. 27 มิ.ย. 59 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนก

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2ว 1555 ลว. 22 มี.ค. 60 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย

-  [หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0815.3ว 1637 ลว. 24 มี.ค. 60 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบลงทุน)

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2ว 2989 ลว. 31 พ.ค. 60 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.4ว 1157 ลว. 13 มิ.ย. 60 เรื่อง ซักซ้อมฯ พ.ศ. 2561 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2ว 3301 ลว. 14 มิ.ย. 60 เรื่อง ซักซ้อมฯเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561]

-  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6ว 1198 ลว. 20 มิ.ย. 60 เรื่อง แนวทางการตั้งงบฯ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4ว 1326 ลว. 4 ก.ค. 60 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางฯ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก]

-  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5ว 1745 ลว. 31 ส.ค. 60 ฯ เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]

-  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0815.3ว 2072 ลว. 5 ต.ค. 60 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561]

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2ว 0444 ลว. 24 ม.ค. 61 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]

-  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2ว 335 ลว. 2ก.พ61 เรื่อง แก้ไขข้อความในแบบตัวอย่างแนวทางการเขียนรายละเอียดฯ

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2ว 1536 ลว. 19 มี.ค. 61 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณฯ

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2ว 3028 ลว. 6 มิ.ย. 61 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4ว 1875 ลว 21 มิถุนายน 2562 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก]

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4ว 1893 ลว 22 มิถุนายน 2562 เรื่อง ฯ 2 การจัดการศึกษาภาคบังคับ]

-  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0810.6/ว2076 ลว. 5 ก.ค. 61 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมฯ

-  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0810.5ว2072 ลว. 5 ก.ค. 61 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2ว3675 ลว. 6 ก.ค. 61 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น]

-  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5ว 2305 ลว. 26 ก.ค. 61 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบฯเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

-  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5ว 2305 ลว. 26 ก.ค. 61 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบฯเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (1)

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2ว0746 ลว. 1 ก.พ. 62 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายฯในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค]

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2ว3886 ลว. 28 มิ.ย. 62 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]

 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0815.3/ว 9504 ลว.14 พ.ย. 60 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

-  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 2618 ลว. 23 พ.ย. 60 เรื่อง ขอทราบแนวทางปฏิบัติการหักเงินค่าปรับการผิดสัญญาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุน

-  นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0815.3/ว 2798 ลว. 12 ธ.ค. 60 เรื่อง มาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

-  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803.3/ว 3279 ลว . 12 ต.ค. 61 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการหักเงินค่าปรับการผิดสัญญาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน

-  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 2511 ลว . 26 มิ.ย. 62 เรื่อง การหารือแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

เงินสะสม

-   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1438 ลว. 10 มี.ค. 59 เรื่่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 6222 ลว. 31 ต.ค. 59 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5794 ลว. 10 ต.ค. 60 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว7272 ลว. 26 ธ.ค. 60 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 -  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0512 ลว. 29 ม.ค. 61 เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 2305 ลว. 5 มี.ค. 61 เรื่อง ซักซ้อมการใช้จ่ายเงินสะสมจากการประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ

 -  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1535 ลว. 19 มี.ค. 61 เรื่อง การใช้เงินสะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2060 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ

 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1180 ลว. 25 เม.ย. 61 เรื่องซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1673 ลว. 14 มีค. 62 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


เงินอุดหนุน

-  ะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2087 ลว. 12 เม.ย. 59 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 6602 ลว. 25 เม.ย. 59 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลว. 24 มิ.ย. 59 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1614 ลว. 24 มี.ค. 60 เรื่อง หารือการจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลว. 3 เม.ย. 60 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด

-  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1455 ลว. 17 พ.ค. 61 เรื่อง หารือการทำบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนของการไฟฟ้าและการประปา

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลว. 7 ส.ค. 61 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -  

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลว. 24 ก.ย. 61 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1618 ลว. 12 มี.ค. 62 เรื่อง แบบบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน สำหรับรัฐวิสาหกิจ