ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
วินัยการเงินการคลังของรัฐ

 วินัยการเงินการคลังของรัฐ

-  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

-  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว 67 ลว. 23 ก.ค. 61 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี

-  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว3298 ลว. 16 ต.ค. 61 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

การจัดทำบัญชี : ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

-  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 1088 ลว. 8 มิ.ย. 48 เรื่อง การจ่ายเงินโดยวิธีผ่านธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 685 ลว. 2 พ.ค. 57 เรื่อง การกำหนดแบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1723 ลว. 20 มี.ค. 58 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 659 ลว. 30 มี.ค. 58 เรื่อง การกำหนดแบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 5902 ลว. 5 ต.ค. 58 เรื่อง การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในงบการเงินก่อนส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ

-  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 2255 ลว. 21 ต.ค. 58 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนและกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

-  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 1704 ลว. 30 ส.ค. 59 เรื่อง วิธีปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 2299 ลว. 4 พ.ย. 59 เรื่อง แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2369 ลว. 3 พ.ค. 60 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบบัญชีการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 1957 ลว. 25 ก.ย. 60 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการชำระภาษีท้องถิ่นผ่านระบบธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5794 ลว. 10 ต.ค. 60 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1575 ลว. 21 มี.ค. 61 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 2431 ลว. 7 ส.ค. 61 เรื่อง แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว3067 ลว. 28 ก.ย. 61 เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 5912 ลว. 12 ต.ค. 61 เรื่อง การยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

-  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว297 ลว. 21 ม.ค. 62 เรื่อง การจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0495 ลว. 24 ม.ค. 62 เรื่อง การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ของผู้กำกับดูแล

-  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว373 ลว. 28 ม.ค. 62 เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลว. 13 มี.ค. 62 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1878 ลว. 14 พ.ค. 62 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว2101 ลว. 28 พ.ค. 62 เรื่อง เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและส่งรายงานการเงินให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

-  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว2101 ลว. 28 พ.ค. 62 เรื่อง เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและส่งรายงานการเงินให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

-  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว3219 ลว. 13 ส.ค. 62 เรื่อง การตรวจสอบและรับรองรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562

-  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 3822 ลว. 20 ก.ย. 62 เรื่อง แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 การเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับเงินขาดบัญชี

-  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

-  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0805/ว 1424 ลว. 2 ธันวาคม 2546 เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ. 2546

 -  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561

-  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803.3/ว2877 ลว. 14 ก.ย. 61 เรื่อง แนวทางการร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด