ReadyPlanet.com
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
อื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการแข่งขันกีฬา

 

การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการแข่งขันกีฬา

-   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลว. 10 พ.ย. 30 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลต่าง ๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลว. 19 พ.ย. 41 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1703 ลว. 11 มิ.ย. 53 เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการประกอบพิธีฮัจญ์

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลว. 10 ส.ค. 55 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1639 ลว. 17 เม.ย. 56 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการดูแลส่งเสริมและบำรุงรักษาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลว. 8 พ.ค. 56 เรื่อง ขอให้กำหนดมาตรการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ กรณีการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1549 ลว. 19 มิ.ย. 57 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางในการเบิกจ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 5063 ลว. 16 ธ.ค. 54 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการจัดทำโครงการส่งเสริมพิธีละศีลอดเดือนรอมฎอน

-   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2196 ลว. 25 ต.ค. 59 เรื่อง แนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 6896 ลว. 6 ธ.ค. 60 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา

-   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2873 ลว. 20 ธ.ค. 60 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5547 ลว. 28 ก.ย. 61 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3720 ลว. 16 พ.ย. 61 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

การประชาสัมพันธ์ส่วนบุคคล

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3475 ลว. 11 ต.ค. 50 เรื่อง ขอให้ทบทวนและกำหนดมาตรการป้องปราม กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เงินงบประมาณของทางราชการจัดซื้อสิ่งของแจกให้ราษฎรโดยใส่ชื่อของตนลงบนสิ่งของ

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1308 ลว. 28 เม.ย. 51 เรื่อง การใช้งบประมาณของทางราชการ จัดซื้อสิ่งของแจกราษฎร โดยใส่ชื่อของตนลงบนสิ่งของ

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 524 ลว. 19 ก.พ. 52 เรื่อง การใช้งบประมาณของทางราชการ จัดซื้อสิ่งของแจกราษฎร โดยใส่ชื่อของตนลงบนสิ่งของและการตั้งงบประมาณในลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์ส่วนบุคคล

 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

-   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3 ว 1065 ลว. 2 เม.ย. 51 เรื่อง การควบคุมดูแลและวางมาตรการเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 ว 45 ลว. 4 ม.ค. 56 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของบุคคลภายนอก ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหนังสือสั่งการ

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 ว 1961 ลว. 8 พ.ค. 56 เรื่อง ขอให้กำหนดมาตรการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ กรณีการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 ว 4952 ลว. 19 ธ.ค. 56 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดฝึกอบรม

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 ว 3975 ลว. 13 พ.ย. 57 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการอบรมฯ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3 ว 2736 ลว. 15 พ.ค. 58 เรื่อง อนุมัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 ว 2089 ลว 12 เม.ย. 59 เรื่อง การจัดฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 ว 2747 ลว. 18 พ.ค. 59 เรื่อง ขอให้พิจารณาทบทวนการส่งบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการอบรม

-   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1581 ลว. 30 พ.ค. 61 เรื่อง การชำระเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรมผ่านหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว477 ลว. 5 ก.พ. 62 เรื่อง การเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระบบธนาคาร

 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

-   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

-   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

 

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 ว 3446 ลว. 19 ต.ค. 48 เรื่อง การเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ

ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ

-   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

-   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552

-   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

-   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553

-   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

-   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

-   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 112 ลว. 12 ม.ค. 53 เรื่อง การขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552

 -   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1711 ลว. 30 ส.ค. 53 เรื่อง การขอยกเว้นการปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ข้อ 12

 -   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1586 ลว. 17 ส.ค. 53 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตาม ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

 -   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1737 ลว. 3 ก.ค. 55 เรื่อง การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เสียอายุที่เสียชีวิตในระหว่างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิได้เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ

-   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/14304 ลว. 11 ธ.ค. 55 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553

-   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118 ลว. 15 ม.ค. 56 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 4065 ลว. 18 พ.ย. 57 เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนในการรับลงทะเบียนผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ 

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่ มท 0891.3/03962 ลว. 10 มี.ค. 59 เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ   

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 6201 ลว. 28 ต.ค. 59 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

-   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2293 ลว. 3 พ.ย. 59 เรื่อง การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 0357 ลว. 25 ม.ค. 60 เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุต้องโทษจำคุก

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 5651 ลว. 4 ต.ค. 60 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว2517 ลว. 15 พ.ย. 60 เรื่อง แนวทางการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ.2552 และเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. พ.ศ. 2553

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2671 ลว. 29-11-60 เรื่อง แนวทางการรับเงินบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการส่งเงินบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 -   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2850 ลว. 18 ธ.ค. 60 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ ว90 ลว. 12 ม.ค. 2561 เรื่อง แจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารตามโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 0541 ลว. 30 ม.ค. 61 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว5546 ลว. 28 ก.ย. 61 เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

-    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

-   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0810.6/ว5435 ลว. 12 ก.ย. 62 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 5744 ลว. 27 ก.ย. 62 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

หนังสือตอบข้อหารือ

-   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2418 ลว. 22 พ.ย. 53 เรื่อง ตอบข้อหารือผู้ที่ขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

-   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 2425 ลว. 22 พ.ย. 53 เรื่อง ตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ พ.ศ. 2552 ขององค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

-   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1189 ลว. 14 พ.ค. 56 เรื่อง หารือสิทธิการรับเงินเบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

-   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1188 ลว. 15 ก.ค. 57 เรื่อง หารือการดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 4160 ลว. 24 พ.ย. 57 เรื่อง หารือแนวทางการปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 1411 ลว. 6 มี.ค. 58 เรื่อง หารือการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่คณะกรรมการ

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 3268 ลว. 11 มิ.ย. 58 เรื่อง หารือการตั้งงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเบี้ยความพิการ

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 0358 ลว. 25 ม.ค. 60 เรื่อง ตอบข้อหารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

-   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 845 ลว 23 มี.ค. 61 เรื่อง หารือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

 การช่วยเหลือประชาชน 

 หลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชน ของ อปท

-   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

-   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560

-   หนังสือกระทรวงหมดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลว. 6 มิ.ย. 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้งบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดสาธารณภัยขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

-   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลว. 11 ต.ค. 60 เรื่อง ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลว. 29 พ.ย. 60 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 2875 ลว. 20 ธ.ค. 60 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย

-   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 516 ลว. 22 ก.พ. 61 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 580 ลว. 28 ก.พ. 61 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและการรายงานผลการดำเนินงานในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว3336 ลว. 18 ต.ค. 61 เรื่อง หารือการปฏิบัติตามแนวทางการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7508 ลว. 20 ธ.ค. 61 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

-   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0935 ลว. 11 ก.พ. 62 เรื่อง หารือแนวทางการตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2560

-   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.7/ว1687 ลว. 26 เม.ย. 62 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

-   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3185 ลว. 9 ส.ค. 62 เรื่อง แจ้งแนวทางการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/14146 ลว. 5 ก.ย. 62 เรื่อง ขอหารือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561

 

 หลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชน ของ กระทรวงการคลัง 

 -  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556

-   ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559

-   หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3 ว 35 ลว 26 มี.ค. 56 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

-   หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 144 ลว. 20 พ.ย. 58 เรื่อง การรปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 ข้อ 5.1.14 (กรณีภัยหนาว)

 

หลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชน ของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-   พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

-   ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเเละกำหนดราคากลางสิ่งของสำรองจ่าย พ.ศ.2559

 

หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

-   ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง อัตราค่าตอบแทน ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นที่จัดให้แก่บุคคลหรือคณะบุคคลผู้ซึ่งทำการไกล่เกลี่ยพยานและผู้เกี่ยวข้องในการไกล่เกลี่ยเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ

-   ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

-   ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเรื่อง อัตราค่าตอบแทนแก่ผู้ช่วยคนพิการและรายการค่าตอบแทนอื่นที่จัดให้มีบริการผู้ช่วยคนพิการ

 ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเรื่อง อัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ

-   ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์รายได้ของผู้ขอรับการช่วยเหลือที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือทางกฎหมายหรือจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดี

-    ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง อัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือทางกฎหมายและจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดีแก่คนพิการ

 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

-  ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ พ.ศ. 2552.

-   ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

-   ะเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ การมีผู้ช่วยคนพิการ การช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล และสิทธิของผู้ดูแลคนพิการพ.ศ. 2552 

-   ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการช่วยเหลือทางกฎหมายและจัดหาทนายว่าความแก้ต่างแก่คนพิการ พ.ศ. 2552    

-   กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการในอาคารสถานที่ ยานพาหนะหรือบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556

-    กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการในอาคารสถานที่หรือบริการสาธารณะอื่น เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2555

-    กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2554

 

หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 -   ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง อัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยค่าเลี้ยงดูเด็กแก่ครอบครัวอุปถัมภ์และ/หรือช่วยเหลือเครื่องอุปโภคแก่เด็กตามความจำเป็น พ.ศ. 2548

 -  ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยวิธีการให้การสงเคราะห์เด็ก พ.ศ. 2547

 -   ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว พ.ศ. 2529

-    ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2559

 

หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

-   ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ผู้สูงอายุตามความจำเป็นอย่างทั่วถึง

-   ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี

-   ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในการบริการสาธารณะอื่น

-   ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้งและการให้คำแนะนำ ปรึกษา ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว

 -   กฎกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548

-   หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0406.6/38397 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2556 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วม

 

 หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

-  ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เรื่อง กำหนดประเภทหรือลักษณะของบุคคลที่อยู่ในสภาวะยากลำบากและไม่อาจพึ่งพาบุคคลอื่นได้

-  ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

-  ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2547

-  ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540

-  ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552

 

 โรคติดต่อ

 -  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 774 ลว. 20 มี.ค. 61 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1042 ลว. 10 เม.ย. 61 เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม

-   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว2127 ลว. 10 ก.ค. 61 เรื่อง ขยายเวลาโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

-   สรุปสาระสำคัญหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย.COVID - 19

โรคพิษสุนัขบ้า 

-   พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535

-   พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

-   พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

-   กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535

-    ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 2559

-   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1635 ลว. 22 ก.ย. 57 เรื่อง ภารกิจงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1203 ลว. 15 มิ.ย. 58 เรื่อง การดำเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 788 ลว. 20 เม.ย. 59 เรื่อง ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลว. 12 ม.ค. 60 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 351 ลว. 15 ก.พ. 60 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0994 ลว. 24 ก.พ. 60 เรื่อง โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

-   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 929 ลว. 4 พ.ค. 60 เรื่อง ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

-   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลว. 14 ธ.ค. 61 เรื่อง นโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1049 ลว. 15 มี.ค. 62 เรื่อง ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในแก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

-   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว1602 ลว. 26 เม.ย. 62 เรื่อง การใช้อำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการปัญหาสุนัขและแมวจรจัด

 

การจัดสวัสดิภาพสัตว์

-    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

-   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2245 ลว. 10 มิถุนายน 2562 เรื่อง การจัดทำทะเบียนสัตว์และแบบรูปรายการก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์ ตามระเบียบบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

 

กองทุนสวัสดิการชุมชน

-   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 560 ลว. 27 ก.พ. 61 เรื่อง การดำเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

 

ค่ารับรองและค่าเลี้ยงรับรอง

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1956 ลว. 10 มิ.ย. 47 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลว 28 ก.ค. 48 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 252 ลว. 22 ม.ค. 53 เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย

 

 ค่าใช้จ่ายของ อปพร.

 -   พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

 

 การจ้างเหมาบริการ

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2ว 7120 ลว. 9 ธ.ค. 59 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ อปท.

-   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803.3/ว 82 ลว. 12 ม.ค. 2561 เรื่อง คู่มือการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง

-    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5553 ลว. 28 ก.ย. 61 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

  การดำเนินการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท.

-   พระราชบัญญัติแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551

-   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/658 ลว 25 ม.ค. 53 เรื่องตอบข้อหารือการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลว. 17 ก.ย. 53 เรื่อง การดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

-   ประกาศสถานบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่น พ.ศ. 2553

 

 การใช้และรักษารถยนต์

การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

-   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548    

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1930 ลว. 20 มิ.ย. 51 เรื่อง แจ้งให้กำหนดมาตรการเพื่อควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3018 ลว. 25 ก.ย. 61 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

-   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3362 ลว. 19 ต.ค 61 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0546 ลว. 25 ม.ค. 62 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

-   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. 2541

-   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

-    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

-   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557

 หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0310.3/ว 2342 ลว. 8 ก.พ. 50 เรื่อง แนวทางปฏิบัติโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมู่บ้านละ 100,000 บาท)

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.3/ว 0132 ลว. 11 ม.ค. 51 เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน

-   หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0310.3/ว 6806 ลว. 27 เม.ย. 52 เรื่อง แนวทางปฏิบัติโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.2541

-   หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0310.3/ว 29109 ลว. 9 ธ.ค. 53 เรื่อง การดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.3/ว 2287 ลว. 30 มิ.ย. 54 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.2541 ตามผลการตรวจสอบแนะนำของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี 2554

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.3/ว 3476 ลว. 22 มิ.ย. 58 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลยกฐานะเป็นเทศบาล

 

 สถานศึกษาในสังกัดของ อปท.

เงินรายได้สถานศึกษา

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว 801 ลว. 11 มี.ค. 51 เรื่อง การจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของสถานศึกษา

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลว. 16 มิ.ย. 52 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551

-   นังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 2235 ลว. 17 พ.ย. 52 เรื่อง แนวทางการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551

-   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.3/ว 2834 ลว. 22 ต.ค. 55 เรื่อง การจัดตั้ง การรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 -   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.2/ว 1690 ลว. 30 มิ.ย. 57 เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.2/ว 1475 ลว. 13 ก.ค. 58 เรื่อง การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขอเปิดห้องเรียนพิเศษ

-   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.2/ว 2416 ลว. 6 พ.ย. 58 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-    หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.3/ว 475 ลว. 8 มี.ค. 59 เรื่อง กำหนดรูปแบบฎีกาเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลว. 22 มี.ค. 59 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)

-   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1795 ลว. 12 ก.ย. 59 เรื่อง แนวทางปฏิบัติทั่วไป กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดทำความตกลงกับต่างประเทศ

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลว. 10 ต.ค. 59 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 6056 ลว. 20 ต.ค. 59 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

           -   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี

             -    สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เค้าโครงแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี

             -   สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เค้าโครงแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัด

           -   สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2620 ลว. 15 พ.ค. 60 เรื่อง การตรวจสอบด้านการเงินการคลัง การพัสดุ และการบัญชีของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 -   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 2296 ลว. 30 ตุลาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 -   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว30 ลว. 05 ม.ค. 2561 เรื่อง การตรวจสอบด้านการเงินการคลัง การพัสดุ และการบัญชีของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 -   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ว3713 ลว.15 พ.ย. 61 เรื่อง หารือแนวทางการใช้จ่ายเงินจากรายได้สะสมของสถานศึกษา

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2369 ลว. 3 พ.ค. 60 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบบัญชีการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว1324 ลว. 27 มี.ค. 62 เรื่อง แนวทางการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาสำหรับผู้เรียนโดยตรงและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป สำหรับสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงฯ

 -   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว1325 ลว. 27 มี.ค. 62 เรื่อง กำหนดรูปแบบฎีกาเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลว. 8 พ.ค. 62 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

-   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551

-   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

 

อาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน โรงเรียน 

-   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ว 573 ลว. 28 ก.พ. 61 เรื่อง การส่งมอบนมโรงเรียนชนิด ยู.เอช.ที ช่วงปิดภาคเรียน

-   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 1592 ลว 30 พฤษภาคม 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 1687 ลว 7 มิถุนายน 2561 เรื่อง กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เพิ่มเติม