ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
การดำเนินการตามมาตรการ

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

-   ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 

นโยบายคุณธรรมและจริยธรรมของหน่วยงาน

-   นโยบายคุณธรรมและริยธรรมของหน่วยงาน

 

 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน

-   โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน
 

โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2563 (ระหว่าง ตุลาคม 2562 - มีนาคม  2562

-   โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2563 (ระหว่าง ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2562)

-   ยกย่องผู้มีคุณะรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 (ระหว่าง ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2562)

 

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้มีคุณธรมและจริยธรรมในการปฎิบัติราชการและให้บริก่ารประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 (ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 )

-   แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้มีคุณธรมและจริยธรรมในการปฎิบัติราชการและให้บริก่ารประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 (ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 )

 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ( ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2563 )

-   หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ( ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2563 )

 

รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

-   รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ประมลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา

-   ประมลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา.