ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาลซอย ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำพญา

 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาลซอย ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำพญา

คลิกดูรายละเอียด ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาลซอย ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำพญา.pdf
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลำพญา

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๓
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเหมือง หมู่ ๖ ตำบลลำพญา เชื่อมต่อ หมู่ ๔ ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางประกสดราคาจ้าง article
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ article
ประกาศ สรุปผลดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางประกวดราคาจ้าง article
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ article
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้าง article
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
ประกาศ สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
รายงานผลการพิจารณาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
รายชื่อผู้ยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อ เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นฐ.ถ.๘๘-๐๓๙ สายเลียบคลองสถาพร
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 article
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 article
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน แบบดับเบิ้ลแค็บ
สรุปผลการประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนปี2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑กจ ๙๔๑๔ นครปฐม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙- ๕๘ - ๐๐๐๓ article
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กต ๒๐๕๔ นครปฐม หมาเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๕๑ - ๐๐๐๒ และหมายเลขทะเบียน กง ๘๑๐๕ นครปฐฒ article
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน article
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 8 บ้านคลองลำพญา ตำบลลำพญา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 1 บ้านสวนทางทวย ตำบลลำพญา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) article
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร หมู่ที่ 10 ตำบลลำพญา องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) article
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเลียบคลองเหมือง หมู่ที่ 6 ต.ลำพญา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม article
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเหมือง หมู่ที่ 6 ตำบลลำพญา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม article
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.บริเวณคลองดอนทอง หมู่ที่ 10 article
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเลียบคลองเหมือง ม.6 ต.ลำพญา เชื่อมต่อ ม.4 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 10 บ้านเวฬุวนาราม
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ ๙ บ้านแหลมไร่
แจ้งยกเลิกประกาศประมูลจ้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลจำนวน 2 โครงการ article
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 10 บ้านเวฬุวนาราม
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 9 บ้านแหลมไร่ ตำบลลำพญา
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.ถนนสายเข้าโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม หมู่ 10
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.เลียบถนนซอยลำพญาร่วมใจ หมู่ 4
ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักตั้งแต่บริเวณบ้านนางสาวสมปอง เหมทอง ถึงคลองสวิสชาติ หมู่ 11 article
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อลอดพร้อมประตูปิด-เปิด คลองน้ำดอกไม้ ซอย 2 หมู่ 6 และโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิด คูน้ำ 25 ฝั่งตะวันออก หมู่ 9 article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการจำนวน 2 โครง โดยแยกยื่นซอง แยกสัญญาแต่ละโครงการ ดังรายการต่อไปนี้ 1.โครงการวางท่อลอดระบายน้ำพร้อมถมดินเพื่อเป็นเขื่อนกั้นน้ำบริเวณคลองซอยนางคลัง หมู่ 2 วางท่อ คสล.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0 article
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเตาเผาขยะ จำนวน 150 ลูก article
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.ถนนสายเข้าโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม หมู่ 10 article
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.เลียบถนนซอยลำพญาร่วมใจ หมู่ 4 article
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหมู่ 5 เชื่อมหมู่ 10 article
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเหมือง หมู่ 6 เชื่อมต่อหมู่ 4 ตำบลคลองนกกระทุง article
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเวฬุวัน 1 หมู่ 11 ตำบลลำพญา เชื่อมต่อหมู่ 8 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม article
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหมู่ 5 เชื่อมหมู่ 10 article
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดเวฬุวนาราม-สุขาภิบาลลำพญา หมู่ที่ 10 article
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง, เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง article
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองสถาพร หมู่ที่ 10 บ้านเวฬุวัน ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม article
ประกาศสอบราคาซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 11 บ้านแหลมชะอุย ตำบลลำพญา แบบ IP/Network camera ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล จำนวน 8 ชุด รายละเอียดตามปริมาณงาน คุณลักษณะและประมาณการที่กำหนด article
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเหมือง หมู่ที่ 6 ตำบลลำพญา เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลคลองนกกระทุง article