ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
แบบฟอร์มขอห้องประชุม

แบบฟอร์มขอห้องประชุม

-    http://www.lumphaya.go.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147597497&Ntype=53

ตัวอย่างการขอใช้บริการ 

 ตัวอย่างการขอห้องประชุมออนไลน์
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ลำพญา

แผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 article
ศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลลำพญา 2
งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ได้รับหนังสือจากบริษัทไชยการแพคจำกัดแจ้งว่า บริษัท ฯ มีความประสงค์เปิดรับสมัครจ้างงานคนพิการโดยมีรายละเอียดดังนี้
ประชาสัมพันธ์เบี้ยการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565
ประชาสัมพันธ์เบี้ยการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
Qr - Code รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.ลำพญา
Qr - Code พัฒนาชุมชนอบต.ลำพญา
Qr - Code งานทะเบียนพาณิชย์อบต.ลำพญา
Qr - Code ส่วนกองช่างอบต.ลำพญา
Qr - Code กลุ่มจัดเก็บรายได้อบต.ลำพญา
ประชาสัมพันธ์ วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก World rabies day 2020 article
แบบคำร้องขอรับบริการด้านประปา
โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรม บริษัท เอเชีย อินดัสเทรียล เท็กซ์ไทล์ จำกัด ประจำปี 2563 article
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมฯ จ่ายค่าจัดการศพตามประเพณีของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป รายละ 3,000 บาท article
มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19 ) สำหรับตลาดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
แจ้งมาตรการผ่อนคลายให้เปิดสถานที่ในท้องที่จังหวัดนครปฐม article
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พ.ศ. 2563 article
เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563
ค้าขายออนไลน์...ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย กรณีการบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค article
มาตรการการควบคุมการใช้พัสดุ ครุภัณฑ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา article
กำหนดระบบคิวการเข้าขอรับบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเป็นรายตำบลของอำเภอบางเลน
โปสเตอร์ภาษีที่ดิน(ฉบับภาษาอังกฤษ) article
โรคชิคุฯกุนยา
โรคชิกก้า
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A
ไข้เลือดออก
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาประจำปีงบประมาณ 2562
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID - 19)
หมายเลขโทรศัพท์สายตรงของผู้บริหาร article
แจ้งประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓) article
ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
กรมยัญชีกลาง เริ่มจ่ายตรงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิการ
ประชาสัมพันธ์ ♥ การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหาราวนตำบลลำพญา เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 article
บำบัดน้ำเสีย article
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม article
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง article
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ article
มาตรการป้องกันการรับสินบน article
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ article
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต article
มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้งหรือรับทราบการทุจริตหรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา article
มาตรการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ article
ประกาศมาตรการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ article
นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา article
อบรมพัฒนาสักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สุงอายุที่บ้าน (อผส.) และกลไกหนุนเสริมการดำเนินงานในระดับพื้นที่จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2562 article
สำรวจข้อมูลสถานการณ์ด้านสังคม โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครปฐม article
จัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ด้านสังคม ของ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครปฐม article
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม มอบเงินให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม article
วันผู้สูงอายุอายุและวันแห่งครอบครัวจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2562 article
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี ปี.2562 article
โครงการคัดแยกขยะภายในชุมชนตำบลลำพญา article
โครงการส่งเสริมปลูกพืชปลอดสารพิษ article
กลุ่มจักรสานสตรี อบต ลำพญา article
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย พ.ศ.2562 article
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีฝนแห้ง และฝนทิ้งช่วง ปี 2562 article
การเบิกค่าใช้จ่าย article
ตรวจสารเสพติดในนักเรียน article
โครงการลดสารเคมี ปรารถานดีสู่ผู้บริโภค article
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิาสุนัขบ้า article
โครงการความปลอดภัยด้านอาหาร article
โครงการควบคุมและป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออก article
ประชาสัมพันธ์การใช้บริการสนามฟุตซอลของอบต.ลำพญา article
รายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา article
โครงการอบรมกฏหมายเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2562 article
การป้องกันภัยแก่เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย หรือ อปพร พ.ศ.2562 article
ร่วมงานมหกรรมคนพิการของเครือข่ายโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น article
กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล article
โครงการส่งเสริมการนุรักษ์พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว พ.ศ.2562 article
มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ลำพญา พ.ศ. 2562 article
จิตอาสาพัฒนาชุมชนโรคพิษสุนัขบ้า article
ภาพกิจกรรม โครงการควบคุมและป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออก article
ทีม อสม.ร่วมกับโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นและองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง article
โครงการอบรมผู้น านักเรียนส่งเสริมสุขภาพโดยการพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชน ประจ าปีงบประมาณ 2562 article
โครงการเสริมสร้างสุขภาพกลมุ่วัยเรียนประจ าปีงบประมาณ 2562 article
โครงการสตรีไทยยุคใหม่ร่วมใจตรวจมะเร็งปากมดลูก article
โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยผู้สูงอายุและผู้พิการ article
โครงการส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้ป่วยโรคเบาหวาน article
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาไทยการพอกเข่าสม article
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยอายุแรกเกิด. article
โครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพฟันดี ปี 2562. article
โครงการลดสารเคมี ปรารถนาดีสู่ผู้บริโภค article
โครงการลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน article
โครงการรณรงค์อาหารปลอดภัยตามมาตรฐานอาหา article
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโล article
โครงการเยี่ยมบ้านส่งกำลังใจสู่ผู้พิการต article
โครงการพัฒนาชมรมออกกำลังกายรพ article
โครงการตรวจสุขภาพประจำปีและการคัดกรองโร article
โครงการณรงค์ป้องกันโรคเบาหวาน โรคความดัน article
โครงการชุมชนสะอาด สิ่งแวดล้อมดี ผู้สูงอายุ article
โครงการจิตอาสาต้านภัยไข้เลือดออก article
โครงการจัดทำแฟ้มสุขภาพครอบครัว article
ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น สถานที่อ่าน พ.ศ.2562
ลดการเผาขยะในที่โล่ง พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์รณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2562
แนวทางการลด การคัดแยกขยะนำกลับมาใช้ใหม่ วิธี 3 R ปี 2562
ประชาสัมพันธ์การลดการเผาฟางในนาข้าว เพื่อจัดการคุณภาพอากาศ (2562) article
บริการทำหมันสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา article
การปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ. 2562 article
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)
กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือประชาชน
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
ประเทศไทยจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล กระตุ้นทุกภาคส่วนไม่ทนต่อการทุจริต "เดินหน้า ล่าโกง" ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 article
กิจกรรมรณรงค์ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
รับสมัครจิตอาสาเพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธรณะภัยระดับพื้นที่
เงินมัดจำรังวัดค้างเกิน 5 ปี
การประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 article
ประชาสัมพันธิ์ขึ้นทะเบียนผู้พิการ ประจำปี
ประชาสัมพันธิ์ผุ้สูงอายุ ประจำปีงบ 64
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด งบประมาณปี 2563
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ article
รายงานแสดงผลการดำเนินงานระยะเวลาสามเดือน ไตรมาสที่ ๔ article
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ article
โรคระบาดในสัตว์เลี้ยง
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องในทุกช่องทางการสื่อสาร โดยสามารถเข้าถึงสื่อการประชาสัมพันธ์ได้ที่ https://qrgo.page.link/kLDPZ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโครงการจ้างที่ปรึกษาหน่วยงาน,สถาบันภายนอก สำรวจความพึงพอใจโครงการวิจัยและพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา จำนวนประชากร 2568 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการเยี่ยมบ้าน ส่งกำลังใจสู่ผู้พิการติดบ้าน ติดเตียง ปี2562
โครงการจัดทำแฟ้มสุขภาพครอบครัว (Family folder) ปี 2562
โครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพฟันดี ปี 2562
โครงการตรวจสุขภาพประจำปีและการคัดกรองโรคไม่ติดต่อ ปี 2562
โครงการส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงปี 2562
โครงการรณรงค์อาหารปลอดภัย ตามมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ปีงบประมาณ 2562
โครงการสตรีไทยยุคใหม่ร่วมใจตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมปีงบประมาณ 2562
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุแรกเกิดถึง 5 ปี ปีงบประมาณ 2562
โครงการเสริมสร้างสุขภาพกลุ่มวัยเรียน ปีงบประมาณ 2562
โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพโดยการพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ 2562
โครงการลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2562
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาไทยการพอกเข่าสมุนไพรในกลุ่มผู้สูงอายุ ปี 2562
โครงการชุมชนสะอาด สิ่งแวดล้อมดี ผู้สูงอายุปลอดภัย ปี 2562
โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยผู้สูงอายุและผู้พิการ ปีงบประมาณ 2562
โครงการลดสารเคมี ปรารถนาดีสู่ผู้บริโภค
โครงการพัฒนาอบรมอออกกำลังกายรพ.สต.ลำพญา
โครงการจิตอาสาต้านภัยไข้เลือดออก
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและโรคระบาดในพื้นที่ตำบลลำพญา
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒)
นโยบายการสร้างคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
เกษตรยุคใหม่ร่วมใจหยุดเผา
ประชาสัมพันธ์รณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2561
ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น สถานที่อ่าน
แนวทางการลด การคัดแยกขยะนำกลับมาใช้ใหม่ วิธี 3 R ปี 2561
ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2561
สรปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนกรณีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต-ปฎิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลลำพญา article
บันทึกรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาประจำปีงบประมาณ 2561
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
รายงานผลโครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment ) ประจำปี2561
จดหมายข่าว-2562
การยื่นแบบชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี 2562
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการลงหินคลุก ซอยสงวนโภคัย ๒ หมู่ ๑๑ ตำบลลำพญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการลงหินคลุก ซอยสงวนโภคัย ๑ หมู่ ๑๑ ตำบลลำพญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรือง รายงานผลการปฎิบัติงานและการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานระยะเวลาสามเดือน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 article
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมพาพันธ์ 2562 article
โครงการ รณรงค์ใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน article
ขยะอันตราย จัดการได้สบายใจทั้งชุมชน article
รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ article
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 article
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน เขต อบต.ลำพญา article
การติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 article
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา article
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมท่อสูบน้ำหอถังประปา หมู่ที่ ๑๑ บริเวณโรงงานไม้อัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุุสำนักงานจำนวน ๑๙ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานระยะเวลาสามเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 article
หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ article
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 article
โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 article
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 article
โครงการถนนสวย ณ ถนนสายเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา หมู่ที่ 10 ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม article
การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานระยะเวลาสามเดือน ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 article
ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 article
ประกาศรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 article
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานระยะเวลาสามเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 4) article
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 (ผด.2) article
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (eg-p) article
การดำเนินมาตรการการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย article
การเตรียมการรับลงทะเบียนองค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา article
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 article
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 article
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พศ 2563 article
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 article
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2561 article
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 article
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 article
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 article
เปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา article
รับรองแบบติดตามประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดการจัดบริการสาธารณะ
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานระยะเวลาสามเดือน(เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน) article
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อเมนประปาบริเวณหมู่ ๑๐ ตำบลลำพญา article
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 article
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 article
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 article
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 article
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 article
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ประจำปี 2561 article
ภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.ลำพญา article
การกำหนดอายุดารใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.pdf
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด ปี 2561
จดหมายข่าว-2561 article
การยื่นแบบชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี 2561 article
เชิญประชาชนร่วมกิจกรรมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ ใส่เสื้อเหลืองพร้อมเพรียงกัน ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันภัยทางถนน พ.ศ. 2562
มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย กรณีการบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาประจำปี
เงินมัดจำรังวัดค้างเกิน 5 ปี
โครงการการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต ลำพญา
พ่นหมอกควัน
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
เจาะเลือดชาวบ้าน
วัดความดันชาวบ้าน
ตรวจสุขภาพพนักงาน อบต.
การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการประหยัดไฟฟ้า article
ประชาสัมพันธ์การลดการเผาฟางในนาข้าว เพื่อจัดการคุณภาพอากาศ article
กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว article
โครงการคัดแยกมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3RS article
ให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน article
แจ้งภัยทุกชนิด article
ประชาสัมพันธ์การเกิดวาตภัยในพื้นที่ article
ประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวชุมชนตำบลลำพญา article
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา article
ประชาสัมพันธ์โรคไอโอดีน article
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน ตุลาคม 2560 article
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน กันยายน 2560 article
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน สิงหาคม 2560 article
โครงการแกนนำวัยใสรู้รักห่วงใยก่อนวัยอันควร หมู่ที่ 9 article
โครงการบ้านสะอาด อนามัยดี ป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 8 article
โครงการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย ห่วงใยเกษตรกร หมู่ที่ 6 article
โครงการชุมชนร่วมใจ พัฒนาเด็กไทยด้วยเกลือเสริมไอโอดีน หมู่ที่ 5 article
โครงการล้อมรั้วด้วยรัก ปราศจากยาเสพติด หมู่ที่ 4 article
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 4 article
โครงการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน หมู่ที่ 2 article
โครงการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย ห่วงใยเกษตรกร หมู่ที่ 1 article
โครงการส่งเสริมสุขภาพคนไทยวัยผู้สูงอายุและผู้พิการ ปี 2560 article
โครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน article
โครงการป้องกันไข้เลือดออกด้วยสองมือเรา ปี 2560 article
โครงการดูแลใส่ใจสตรี มีสุขภาพดี ตรวจค้นหาโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปี 2560 article
โครงการวัณโรค ปี 2560 article
โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อ ปี 2560 article
โครงการกำจัดเหาในนักเรียน ปี 2560 article
โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กอายุแรกเกิดถึง 5 ปี article
โครงการอบรมทันตสุขศึกษาอาสาสมัครสาธารณสุขและแกนนำทันตสุขภาพ ปี 2560 article
โครงการส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิต ปี 2560 article
โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวบ้านตลาดลำพญา article
การแข่งขัน เดิน-วิ่ง ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำวัดลำพญา article
คู่มือประชาชน เรื่อง การจัดการขยะในครัวเรือน article
การจัดทำขยะอินทรีย์สู่น้ำหมักชีวภาพ article
ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากฯ ประจำปี 2561 article
รายงานผลวิจัยความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต.ลำพญา ประจำปีงบประมาณ 2560 article
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560 article
แจ้งผลการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี การพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 article
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 4) article
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 3) article
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 2) article
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 1) article
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 article
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2560 article
อนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา article
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๔ )ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ article
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ฉบับปรับปรุงครั้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ article
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ article
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ article
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด ปี 2560 article
10 วิธีการอนุรักษ์ธรรมชาติ ปี 2560 article
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2560 article
ประชาสัมพันธ์ ลดการเผาฟางข้าวและตอซัง ลดภาวะโลกร้อน ปี 2560 article
ประชาสัมพันธ์การลดการใช้ขยะ/การใช้โฟม ถุงพลาสติก รณรงค์การใช้ถุงผ้า ปี 2560 article
ประชาสัมพันธ์การดูแลสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บ ในช่วงหน้าหนาว และ 6 โรค ต้องระวัง ปี 2560 article
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน เรื่องอัคคีภัย ปี 2560 article
แนวทางการลด/การคัดแยกขยะนำกลับมาใช้ใหม่ ด้วยวิธี 3R ปี 2560 article
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ปี 2560 article
ประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 article
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันภัยทางถนน ปี 2560 article
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันภัยทางถนน ปี 2560 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 1
รายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
รายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
รายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
รายชื่อผู้ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 1
รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล
รายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน
รายชื่อผู้ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล
รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล
ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส article
ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและการส่งเงินเข้่ากองทุนฯ article
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ article
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน article
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 article
ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัยหมุนพร้อมติดตั้ง
ประกาศเปิดเผยราคากลา
ประกาศ เปิดเผยราคากลา
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร หมู่ที่ 10 ตำบลลำพญา องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร หมู่ที่ 10 ตำบลลำพญา องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
รายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล 20 เมตร ยาว 40 เมตร หมู่ที่ 10 ตำบลลำพญา องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล 20 เมตร ยาว 40 เมตร หมู่ที่ 10 ตำบลลำพญา องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๘ บ้านคลองลำพญา ตำบลลำพญา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๑ บ้านสวนทางทวย ตำบลลำพญา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเหมือง หมู่ที่ 6 ตำบลลำพญา เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม article
รายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเหมือง หมู่ที่ 6 ตำบลลำพญา เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม article
รายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเหมือง หมู่ที่ 6 ตำบลลำพญา เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลคลองนกงกระทุง article
รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเหมือง หมู่ที่ 6 ตำบลลำพญา เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลคลองนกกระทุง article
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๑ บ้านสวนทางทวย ตำบลลำพญา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ article
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๘ บ้านคลองลำพญา ตำบลลำพญา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ article
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร หมู่ที่ 10 ตำบลลำพญา องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม article
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 article
ประกาศการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก article
ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและการนำส่งเงินเข้ากองทุนผู้สูงอายุ article
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานระยะเวลาสามเดือน(เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560) article
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2 article
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองเหมือง ม.6 ต.ลำพญา เชื่อมต่อ ม.4 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม article
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองเหมือง ม.6 ต.ลำพญา เชื่อมต่อ ม.4 ต.คลองนกกระทุง อ.ลา
ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 article
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 article
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปี 2560 article
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 article
ประกาศ กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเหมือง หมู่ท่ี 6 ตำบลลำพญา เชื่อมต่อหมุ่ท่ี 4 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม article
ประกาศ กำหนดการตรวจรับ
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 article
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(e-gp) article
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1 article
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (ผด.2) article
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 article
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 article
ประกาศกำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล. บริเวณคลองดอนทอง หมู่ที่ 10 article
ประกาศผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 10 บ้านเวฬุวนาราม ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำกำหนด อบต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม article
ประกาศผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 9 บ้านแหลมไร่ ตำบลลำพญา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำกำหนด อบต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม article
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนจังหวัดนครปฐม article
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2560 article
โครงการป้องกันการจมน้ำตำบลลำพญาร่วมใจ ป้องกันภัยการจมน้ำ ประจำปี 2559 article
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 9 บ้านแหลมไร่ และก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 10 บ้านเวฬุวนาราม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำกำหนด อบต.ลำพญา ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม article
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 9 บ้านแหลมไร่ และก่อสร้า
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหม
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 article
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเหมือง หมู่ที่ 6 ตำบลลำพญา เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม article
ประกาศผลการพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกซึ่งไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น งานสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเหมือง หมู่ที่ 6 ตำบลลำพญา เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัด article
ประชาสัมพันธ์ผู้ยื่นซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเหมือง หมู่ที่ 6 ตำบลลำพญา เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลคลองนกกระทุง article
ประชาสัมพันธ์บัญชีให้หรือขายรูปแบบรายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเหมือง หมู่ 6 ตำบลลำพญา เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลคลองนกกระทุง article
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.บริเวณคลองเหมือง หมู่ที่ 6 article
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเหมือง หมู่ที่ 6 ตำบลลำพญา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม article
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 article
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 article
สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2559 article
รายงานผลประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2559 article
รายงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี การพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 article
รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 4 article
รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 3 article
รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 2 article
รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนไตรมาส1 article
ประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ 2559-2561 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา article
ประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา article
ประกาศอนุมัติใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2559-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา article
ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 article
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 article
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 article
ประกาศคู่มือสำหรับประชาชน การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา (เพิ่มเติม) ประจำปี 2558 article
ประกาศคู่มือสำหรับประชาชน การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ประจำปี 2558 article
ประกาศ การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 article
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด ประจำปี 2559 article
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันภัยทางถนน ประจำปี 2559 article
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การลดและการคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปี 2559 article
ประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559 article
ประชาสัมพันธ์การลดการใช้ขยะ/ลดการใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก รณรงค์การใช้ถุงผ้า ประจำปี 2559 article
ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 article
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน เรื่องอัคคีภัย ประจำปี 2559 article
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคช่วงฤดูร้อน article
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก article
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคมือเท้าปาก ประจำปี 2559 article
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคภัยไข้เจ็บในช่วงหน้าหนาว ประจำปี 2559 article
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคซิกก้า ประจำปี 2559 article
ประชาสัมพันธ์โรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ 2012 ประจำปี 2559 article
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้หวัดนก ประจำปี 2559 article
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรค HIV ประจำปี 2559 article
คำแถลงนโยบาย นายก อบต.ลำพญา ประจำปี 2559 article
แนวปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงาน ประจำปี 2559 article
ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2559 article
ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.บริเวณคลองดอนทอง หมู่ที่ 10
ผลการพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.บริเวณคลองดอนทอง หมู่ที่ 10
รายงานผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล. บริเวณคลองดอนทอง หมู่ที่ 10
รายชื่อผู้ยื่นซองงานก่อสร้างเขื่อนคลอง คสล.บริเวณคลองดอนทอง หมู่ที่10
บัญชีให้หรือขายโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.บริเวณคลองดอนทอง หมู่ที่ 10
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.บริเวณคลองดอนทอง หมู่ที่ 10
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเข้าโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม หมู่ที่ 10 article
สรุปผลการจัดซึือจัดจ้างเดือนมีนาคม2560
โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ปี 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเลียบคลองสวิตชาติ หมู่ที่ 8 article
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2559
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 article
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการกดเสาเข็มป้องกันตลิ่งบริเวณถนนเลียบคลองทองหลาง หมู่ที่ ๒ และโครงการกดเสาเข็มป้องกันตลิ่งบริเวณถนนเลียบคลองเหมือง หมู่ที่ ๖ article
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 article
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินบริเวณคลองทองหลาง หมู่ที่ 2 article
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินบริเวณคลองทองหลาง หมู่ที่ 2 article
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 article
ประกาศการรับแจ้งร้องเรียน ร้องทุกข์ งานการบริการด้านการจัดเก็บรายได้ article
ประชาสัมพันธ์แผนผังงานด้านการจัดเก็บรายได้ อบต.ลำพญา article
ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกงานโครงการวางท่อระบบน้ำพร้อมบ่อพัก article
ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ อบต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม article
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 article
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 article
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 article
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 article
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 article
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 article
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559 article
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559 article
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 article
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559 article
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 article
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 article
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 article
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 article
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558 article
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558 article
จดหมายข่าว อบต.ลำพญา กำหนดยื่นแบบและชำระภาษีฯ ปี 2560 article
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษีฯ ปี 2560 article
ขออนุมัติแผนการจัดหาพัสดุตามข้อบัญญัติ อบต.ลำพญา ปีงบประมาณ 2560 article
ประชาสัมพันธ์ เรื่องผลการสอบราคาผู้ชนะและเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเหมืองหมู่ที่ 6 ต.ลำพญา เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ต.คลองนกกระทุง article
ประชาสัมพันธ์ เรือง ผลการพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกซึ่งไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเหมืองหมู่ที่ 6 ต.ลำพญา เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ต.คลองนกกระทุง article
รายงานผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองเหมือง หมู่ที่ 6 ต.ลำพญา เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ต.คลองนกกระทุง article
ประชาสัมพันธ์ผู้ยื่นซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเหมือง หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ประชาสัมพันธ์ผู้ซื้อซองโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเหมือง หมู่ที่ 6 ตำบลลำพญา เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองเหมือง หมู่ที่ 6 ตำบลลำพญา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองเหมือง หมู่ที่ 6 ตำบลลำพญา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง(ราคากลาง) ครุภัณฑ์หอกระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๓ แห่ง article
ประกาศ การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบคลองสวิตชาติ หมู่ที่ 8
ประกาศ การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปี 2558 article
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยแล้ง ประจำปี 2558 article
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ 2012 article
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคเมอร์ ประจำปี 2558 article
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคมือเท้าปาก ประจำปี 2558 article
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2558 article
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคไข้หวัดนก ประจำปี 2558 article
ประชาสัมพันธ์ เรื่องแม่และเด็ก ประจำปี 2558 article
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันดูแลเด็กจมน้ำ ประจำปี 2558 article
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรค HIV ประจำปี 2558 article
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคไข้เลือดออก article
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558 article
ประชาสัมพันธ์การเตรียมการรับภัยหนาว ประจำปี 2558 article
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 article
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ. article
ประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา article
ประกาศอนุมัติใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2558 - 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา article
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน article
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2559 article
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 9 บ้านแหลมไร่ และหมู่ที่ 10 บ้านเวฬุวนาราม article
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมผิวจราจรถนนภายในตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ใช้หินคลุกจำนวน 588 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง article
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแหลมชะอุย 2 หมู่ 11 และโครงการซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบคลองเฆ่ฝั่งใต้ หมู่ที่ 9 article
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิด บริเวณคลองสงวนโภคัย หมู่ที่ 10 และโครงการก่อสรางประตูปิด-เปิด บริเวณคลองหลวง หมู่ที่ 1 article
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2559 article
ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ พ.ศ.2559 article
แจ้งยกเลิกประกาศประมูลจ้างโครงการประปาหมู่บ้านแบบบาดาลจำนวน 2 โครงการ article
ประชาสัมพันธ์ประกาศเปิดเผยราคากลางงานประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ี 10 บ้านเวฬุวนาราม
ประชาสัมพันธ์ประกาศเปิดเผยราคากลางงานประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 9 บ้านแหลมไร่
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง) อบต.ลำพญา ประจำปีงบประมาณ 2558
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการพิจารณาการเปิดสอบราคาโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LEDสีแบบ Network และเครื่องสำรองไฟฟ้า article
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดเวฬุวนาราม-สุขาภิบาลลำพญา หมู่ 10 article
ประชาสัมพันธ์ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเวฬุวัน 1 หมู่ 11 ต.ลำพญา เชื่อมต่อ หมุ่ 8 ต.คลองนกกระทุง article
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเวฬุวัน 1 หมู่ 11 ต.ลำพญา เชื่อมต่อ หมู่ 8 ต.คลองนกกระทุง article
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเวฬุวัน 1 หมู่ 11 ต.ลำพญา เชื่อมต่อ หมู่ 8 ต.คลองนกกระทุง article
ประชาสัมพันธ์ทะเบียนรับซองงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเวฬุวัน 1 หมู่ 11 เชื่อมต่อ หมู่ 8 ต.คลองนกกระทุง article
ประชาสัมพันธ์บัญชีให้หรือขายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเวฬุวัน 1 หมู่ 11 article
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล. ถนนสายเข้าโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม หมู่10
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโตน
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.เลียบถนนซอยลำพญาร่วมใจ หมู่ 4
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสพัสท์ติก หมู่ 8
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก หมู่ 8
เอกสารสอบราคาโครงการวางท่อลอดพร้อมประตูปิด-เปิด คลองน้ำดอกไม้ซอย 2 หมู่ 6 article
เอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินถนนข้ามคลองบริเวณประตูน้ำ หมู่ 9 article
เอกสารสอบราคางานโครงการวางท่อลอดระบายน้ำพร้อมถมดินเพื่อเป็นเขื่อนกันน้ำบริเวณคลองซอยนางคลัง หมู่ 2 article
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณบ่อพักตั้งแต่บ้าน น.ส.สมปอง เหมทอง ถึงคลองสวิสชาติ หมู่ 11 article
ประกาศผลการสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักตั้งแต่บริเวณบ้าน น.ส.สมปอง เหมทอง ถึงคลองสวิสชาติ หมู่ 11 article
ประกาศผลการพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกซึ่งไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นงานโครงการวางท่อลอดพร้อมบ่อพักตั้งแต่บริเวณบ้าน น.ส.สมปอง เหมทอง ถึงคลองสวิสชาติ หมู่ 11 article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ยื่ืนซองสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักตั้งแต่บริเวณบ้าน น.ส.สมปอง เหมทอง ถึงคลองสวิสชาติ หมู่ 11(ทะเบียนรับซอง) article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาโครงวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักตั้งแต่บริเวณบ้าน น.ส.สมปอง เหมทองถึงคลองสวิสชาติ หมู่ 11 (บัญชีให้หรือขาย) article
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 article
รายงานผลการจัดซื้่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักตั้งแต่บริเวณบ้านนางสาวสมปอง เหมทอง ถึงคลองสวิสชาติ หมู่ 11(บัญชีให้หรือขาย) article
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาโครงการงานก่อสร้างประตูปิด-เปิดคูน้ำ 25 ฝั่งตะวันออก หมู่ 9 article
ประกาศผลการสอบราคางานโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดคูน้ำ 25 ฝั่งตะวันออก หมู่ 9 article
ประกาศผลการพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกซึ่งไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นงานสอบราคาโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดคูน้ำ 25ฝั่งตะวันออก หมู่ 9 article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดคูน้ำ 25 ฝั่งตะวันออก หมู่ 9 article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดคูน้ำ 25ฝั่งตะวันออก หมู่ 9(บัญชีให้หรือขาย) article
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาโครงการวางท่อลอดพร้อมประตูปิด-เปิด คลองน้ำดอกไม้ซอย 2 หมู่ 6 article
ประกาศผลการพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีสิทธ์ได้รับการคัดเลือกซึ่งไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นงานโครงการวางท่อลอดพร้อมประตูปิด-เปิด คลองน้ำดอกไม้ซอย 2 หมู่ 6 article
ประกาศผลการสอบราคางานโครงการวางท่อลอดพร้อมประตูปิด-เปิดคลองน้ำดอกไม้ซอย 2 หมู่ 6 article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาโครงการวางท่อลอดพร้อมประตูปิด-เปิดคลองน้ำดอกไม้ซอย 2 หมู่ 6(ทะเบียนรับซอง) article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาโครงการวางท่อลอดพร้อมประตูปิด-เปิดคลองน้ำดอกไม้ซอย 2 หมู่ 6(บัญชีผู้ให้หรือขาย) article
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินถนนข้ามคลองบริเวณประตูน้ำ หมู่ 9 article
ประกาศผลการสอบราคางานโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินถนนข้ามคลองบริเวณประตูน้ำ หมู่ 9 article
ประกาศผลการพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกซึ่งไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นงานสอบราคาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินถนนข้ามคลองบริเวณประตูน้ำ หมู่ 9 article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินถนนข้ามคลองบริเวณประตูน้ำ หมู่ 9(ทะเบียนรับซอง) article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ซื้อซองโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินถนนข้ามคลองบริเวณประตูน้ำ หมู่ 9(บัญชีให้หรือขาย) article
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาโครงการวางท่อลอดระบายน้ำพร้อมถมดินเพื่อเป็นเขื่อนกันน้ำบริเวณคลองซอยนางคลัง หมู่ 2 article
ประกาศผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามประกาศสอบราคาเป็นผู้เสนอราคาได้งานสอบราคาโครงการวางท่อลอดระบายน้ำพร้อมถมดินเพื่อเป็นเขื่อนกันน้ำบริเวณคลองซอยนางคลัง หมู่ 2 article
ประกาศผลการพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกซึ่งไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นงานสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อลอดระบายน้ำพร้อมถมดินเพื่อเป็นเขื่อนกันน้ำบริเวณคลองซอยนางคลัง หมู่ 2 article
ประชาสัมพันธ์ผู้ยื่นซองสอบราคาโครงการวางท่อลอดระบายน้ำพร้อมถมดินเพื่อเป็นเขื่อนกันน้ำบริเวณคลองซอยนางคลัง หมู่ 2(ทะเบียนรับซอง) article
ประชาสัมพันธ์ผู้ซื้่อซองโครงการวางท่อลอดระบายน้ำพร้อมถมดินเพื่อเป็นเขื่อนกันน้ำบริเวณซอยนางคลัง หมู่ 2(บัญชีให้หรือขาย) article
ประกาศผลการสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณบ้านนางสาวสมปอง เหมทอง ถึงคลองสวิสชาติ หมู่ 11 article
ประกาศผลการสอบราคาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหมู่ 5 เชื่อมหมู่ 10 article
รายงานผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหมู่ 5 เชื่อมหมู่ 10 article
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหมู่ 5 เชื่อมหมู่ 10. article
ประกาศผลการสอบราคาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหมู่ 5 เชื่อมหมู่ 10. article
ประกาศผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาสอบราคาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหมู่ 5 เชื่อมหมู่ 10. article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหมู่ 5 เชื่อมหมู่ 10. article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผ้ซื้อซองสอบราคาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหมู่ 5 เชื่อมหมู่ 10. article
ประกาศผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 11 บ้านแหลมชะอุย ตำบลลำพญา แบบ IP/Network camera ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล จำนวน 8 ชุด article
รายงานผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาโครงการซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 11 บ้านแหลมชะอุย ตำบลลำพญา แบบ IP/Network camera ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล จำนวน 8 ชุด article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาโครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 11 บ้านแหลมชะอุย ตำบลลำพญา แบบ IP/Network camera ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล จำนวน 8 ชุด article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาโครงการซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 11 บ้านแหลมชะอุย ตำบลลำพญา แบบ IP/Network camera ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล จำนวน 8 ชุด article
ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง article
ประกาศผู้เสนอราคาที่มีิสิทธิ์ได้รับการพิจารณาสอบราคาโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนายหมู่ 5 เชื่อมหมู่ 10 article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ซื้อซอง/ผู้รับซองสอบราคาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหมู่ 5 เชื่อม หมู่ 10 article
ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเวฬุวัน 1 หมู่ 11 ตำบลลำพญา เชื่อมต่อหมู่ 8 ตำบลคลองกนกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม article
รายงานผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเวฬุวัน 1 หมู่ 11 ตำบลลำพญา เชื่อมต่อหมู่ 8 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเวฬุวัน 1 หมู่ 11 ตำบลลำพญา เชื่อมต่อหมู่ 8 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเวฬุวัน 1 หมู่ 11 ตำบลลำพญา เชื่อมต่อหมู่ 8 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม article
ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเหมือง หมู่ 6 เชื่อมต่อหมู่ 4 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม article
รายงานผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเหมือง หมู่ 6 เชื่อมต่อหมู่ 4 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเหมือง หมู่ 6 เชื่อมต่อหมู่ 4 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเหมือง หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อหมู่ 4 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม article
ประกาศผลการสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดเวฬุวนาราม-สุขาภิบาลลำพญา หมู่ที่ 10 article
ประกาศผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดเวฬุวนาราม-สุขาภิบาลลำพญา หมู่ 10 article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดเวฬุวนาราม-สุขาภิบาลลำพญา หมู่ที่ 10 article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดเวฬุวนาราม-สุขาภิบาลลำพญา หมู่ที่ 10 article
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองสถาพร หมู่ที่ 10 บ้านเวฬุวัน ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม article
รายงานผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองสถาพร หมู่ที่ 10 บ้านเวฬุวัน ตำบลลำพญา อำภอบางเลน จังหวัดนครปฐม article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองสถาพร หมู่ที่ 10 บ้านเวฬุวัน ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองสถาพร หมู่ที่ 10 บ้านเวฬุวัน ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม article
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเหมือง หมู่ที่ 6 ตำบลลำพญา เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม article
รายงานผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเหมือง หมู่ที่ 6 ตำบลลำพญา เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเหมือง หมู่ที่ 6 ตำบลลำพญา เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเหมือง หมุู่ที่ 6 ตำบลลำพญา เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม article
ประชาสัมพันธ์ผู้ซื้อซองสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักตั้งแต่บริเวณบ้านนางสาวสมปอง เหมทอง ถึง คลองสวิสชาติ หมู่ 11 article
ประชาสัมพันธ์ผู้ยื่นซองสอบราคาโครงการวางท่อระบายน่ำพร้อมบ่อพักตั้งแต่บริเวณบ้านนางสาวสมปอง เหมทอง ถึงคลองสวิสชาตหมู่ 11 article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อ เอกสารสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ 11 article
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดคูน้ำ 25 ฝั่งตะวันออก หมู่9 article
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อลอดพร้อมประตูปิด-เปิด คลองน้ำดอกไม้ซอย 2 หมู่ 6 article
ผู้ยื่นเอกสารงานสอบราคาโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิด คูน้ำ25 ฝั่งตะวันออก หมู่ 9 article
ผู้ยื่นเอกสารงานสอบราคาโครงการวางท่อลอดพร้อมประตูปิด-เปิด คลองน้ำดอกไม้ซอย 2 หมู่6 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินถนนข้ามคลองบริเวณประตูน้ำ หมู่ 9 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อลอดระบายน้ำพร้อมถมดินเพื่อเป็นเขื่อนกันน้ำบริเวณซอยนางคลัง หมู่ 2 article
ประชาสัมพันธ์ผู้ยื่นซองสอบราคาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินถนนข้ามคลองบริเวณประตูน้ำ หมู่ 9 article
ประชาสัมพันธ์ผู้ซื้อซองสอบราคาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินถนนข้ามคลองบริเวณประตูน้ำ หมู่ 9 article
ประชาสัมพันธ์ผู้ยื่นซองสอบราคาโครงการวางท่อลอดระบายน้ำพร้อมถมดินเพื่อเป็นเขื่อนกันน้ำบริเวณคลองซอยนางคลัง หมู่ 2 article
ประชาสัมพันธ์ผู้ซื้อซองสอบราคาโครงการวางท่อลอดระบายน้ำพร้อมถมดินเพื่อเป็นเขื่อนกันน้ำบริเวณคลองซอยนางคลัง หมู่ 2 article
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการควางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักตั้้งแต่บริเวณบ้าน นางสาวสมปอง เหมทอง ถึงคลองสวิสชาติ หมู่ ๑๑ article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ซื้อสองสอบราคาโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิด คุูน้ำ ๒๕ ฝั่งตะวันออก หมู่ ๙ article
ประชาสัมพันธ์ฺรายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาโครงการวางท่อลอดพร้อมประตูปิด-เปิด คลองน้ำดอกไม้ซอย ๒ หมู่ ๖ article
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการวางท่อลอดพร้อมประตูปิด-เปิด คลองน้ำดอกไม้ซอย 2 หมู่ 6 และโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิด คูน้ำ 25 ฝั่งตะวันออก หมู่ 9 article
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการสองราคาจ้างเหมาจำนวน 2 โครงการ article
ประชาสัมพันธ์การส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558(เพิ่มเติม.) article
ประชาสัมพันธ์การส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558(เพิ่มเติม) article
ประชาสัมพันธ์การส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 article
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 article
ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อเตาเผาขยะ จำนวน 150 ลูก article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ article
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ขอซื้อ/ผู้รับเอกสารโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล. article
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ จำนวน 150 ลูก article
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง article
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง article
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง article
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง article
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง article
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง article
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง article
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง article
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง article
ประกาศแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๗ -๒๕๖๐
แผ่นพับงานป้องกัน
ฐานข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวตำบลลำพญา
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10 วิธีการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ลดการเผาฟางข้าวและตอซัง ลดภาวะโลกร้อน
อนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2557
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2557
งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 2557
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ประกาศ อนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558 อบต.ลำพญา
การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(ประชาคมหมู่บ้าน) article
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 article
ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดินและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2558 article
กิจกรรมถวายพระพรในหลวง