ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
dot
dot
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
dot

dot
dot
ติดต่อ อบต.ลำพญา
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
สมาชิกสภา อบต.ลำพญา article

   
  นายนิกร นุชบุษบา  
  ประธานสภา  
 
นายดอกรัก สวัสดี    
รองประธานสภา   เลขานุการสภา
     
     
น.ส.สุนันท์ นรฉันท์   น.ส.สายใจ เต็มสุริวงษ์ 
สมาชิกสภาหมู่ที่ 1    สมาชิกสภาหมู่ที่ 1  
     
     
นายดอกรัก สวัสดี    นายอนุวัฒน์ สงแจ้งใหญ่ 
สมาชิกสภาหมู่ที่ 2     สมาชิกสภาหมู่ที่ 2
     
     
นายมานพ นรขุน    นายจักรพันธ์ สุวรรณทอง 
 สมาชิกสภาหมู่ที่ 4    สมาชิกสภาหมู่ที่ 4
     
     
นางอรรัตน์  มูลพญา   นายอานนท์ พิมพะ
สมาชิกสภาหมู่ที่ 5   สมาชิกสภาหมู่ที่ 5
     
     
นางสมนึก คีมนารักษ์     นายนิกร นุชบุษบา
 สมาชิกสภาหมู่ที่ 6    สมาชิกสภาหมู่ที่ 6
     
     
นายเกียรติภูมิ  สินสืบผล    นายปราโมช คุณประเสริฐ 
 สมาชิกสภาหมู่ที่ 8    สมาชิกสภาหมู่ที่ 8 
     
     
นางสัญญา เปาวสันต์   นายอนุ  ประทุมมา
 สมาชิกสภาหมู่ที่ 9   สมาชิกสภาหมู่ที่ 9
     
   
นายสมพงษ์ จันทร์แสนงาม   นายอุดม อินทโชติ 
สมาชิกสภาหมู่ที่ 10    สมาชิกสภาหมู่ที่ 10
     
     
น.ส.ศศิธร  รอดเริงรื่น    นายบังเอิญ ตะพัง 
สมาชิกสภาหมู่ที่ 11    สมาชิกสภาหมู่ที่ 11  
     
     

 
โครงสร้างผู้บริหาร และสมาชิก อบต.ลำพญา

คณะผู้บริหาร อบต.ลำพญา articleCopyright © 2015 All Rights Reserved.Design By Marisateam_Ohm รับออกแบบเว็บไซต์ 095 481 4459