ReadyPlanet.com
dot dot
ติดต่อ อบต.ลำพญา
dot
นายณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
dot
dot
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
dot
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dot
dot
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
         
 
ลำดับ
ชื่อสายทาง
หมู่ที่
ระยะทาง(ม.)
กว้าง
ชนิดจราจร
1
เลียบคลองมะเดื่อ
1
2.100
4.00
หินคลุก
2
บางแก้วฟ้า-ลำพญา
1-2
1.230
6.00
แอสฟัลท์ฯ
3
เข้าหมู่บ้าน
2
0.080
3.00
หินคลุก
4
ส.ประชาร่วมพัฒนา
2
1.480
3.00
หินคลุก
5
ซอยบ้านนายสมพงษ์ ศรีขวัญใจ
2
0.200
3.00
หินคลุก
6
ลำพญาร่วมใจ
4
1.000
3.00
หินคลุก
7
ซอย 4-6-9
4-6-9
0.850
3.00
หินคลุก
8
บำบัดยาเสพติด
5
0.250
4.00
หินคลุก
9
เทศบาล-เลียบแม่น้ำท่าจีน
5
0.175
4.00
คอนกรีตฯ
10
เลียบคลองเหมือง
6
1.325
6.00
หินคลุก
11
แจ่มนิยม
6
0.600
3.00
หินคลุก
12
พัฒนาซอย 1
6
0.650
3.00
หินคลุก
13
พัฒนาซอย 2
6
0.650
3.00
หินคลุก
14
พัฒนาซอย 3
6
0.350
3.00
หินคลุก
15
พัฒนาซอย 4
6
0.550
3.00
หินคลุก
16
พัฒนาซอย 5
6
0.350
3.00
หินคลุก
17
เลียบคลองชลประทาน
6-9
2.266
5.00
หินคลุก
18
เลียบคลองสวิตชาติ
8
0.560
5.00
แอสฟัลท์ฯ
19
ศาลายา-ลำพญา
8
0.700
6.00
แอสฟัลท์ฯ
20
ม.8 ลำพญา เชื่อมต่อ ม.1 ต.นราภิรมย์
8
0.575
5.00
แอสฟัลท์ฯ
21
เลียบคลองเฆ่ฝั่งใต้
9
0.144
4.00
หินคลุก
22
เลียบคลองเฆ่ฝั่งใต้
9
0.976
4.00
คอนกรีตฯ
23
เลียบคลองเฆ่ฝั่งเหนือ
9
1.300
3.00
หินคลุก
24
เลียบคลองเฆ่ฝั่งเหนือด้านติดแม่น้ำ
9
0.400
3.00
หินคลุก
25
คูส่งน้ำ25
9
0.740
3.00
หินคลุก
26
คูส่งน้ำ 25
9
0.160
3.00
ถนนดิน
27
เลียบคลองยายพุ่ม
10
0.860
4.00
หินคลุก
28
เข้าโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
10
0.090
5.00
หินคลุก
29
เข้าโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
10
0.650
5.00
แอสฟัลท์ฯ
30
เลียบคลองสถาพรตรงแยกบ้านผญ.สุนทร ถึง.ม.ลักหลับ
10
0.510
4.00
แอสฟัลท์ฯ
31
เข้าโรงยา
10
0.300
6.00
ลูกรัง
32
เลียบคลองสงวนโภคัย
10-5
1.910
5.00
แอสฟัลท์ฯ
33
เวฬุวนาราม-สุขาภิบาล
10
2.210
5.00
แอสฟัลท์ฯ
34
เข้าที่ทำการอบต.(หลังใหม่)
10
0.550
6.00
คอนกรีตฯ
35
เข้าที่ทำการอบต.(หลังใหม่)
10
0.490
6.00
ลูกรัง
36
แหลมชะอุย 1
11
0.500
4.00
แอสฟัลท์ฯ
37
แหลมชะอุย 2
11
0.900
5.00
คอนกรีตฯ
38
ลำพญาสามัคคี
11
1.070
5.00
แอสฟัลท์ฯ
39
เวฬุวัน
11
0.360
5.00
หินคลุก
40
เวฬุวัน
11
0.160
5.00
คอนกรีตฯ
41
เข้าวัดเวฬุวนาราม
11
0.144
6.00
คอนกรีตฯ
42
เลียบคลองสถาพร เชื่อต่อ ม.10 ต.คลองนกกระทุง
11
1.150
6.00
หินคลุก
43
เลียบคลองสถาพร เชื่อต่อ ม.10 ต.คลองนกกระทุง
11
0.650
6.00
แอสฟัลท์ฯ
44
ชาญชัย – ผจงจิตต์ ปทุมารักษ์
11
0.850
5.00
แอสฟัลท์ฯ
45
วอยเข้าบ้านผอ.สุทธิชัย ปุตตธรรมกุล
11
0.190
3.00
หินคลุก
 
           การระบายน้ำ
                   ในตำบลลำพญามีการระบายน้ำตามธรรมชาติ และแผ่กระจายซึมลงไปในพื้นดิน บางแห่งระบายน้ำไม่ทัน ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง เนื่องจากสภาพของชุมชนเริ่มหนาแน่น และขาดการดูแลทำความสะอาดขุดลอกคูคลองต่างๆ จึงทำให้การระบายน้ำในบริเวณพื้นที่เกษตรกรรมในบริเวณ กับถนนสายต่างๆ นั้นอาจเกิดปัญหาขึ้นได้
           ประปา
          ครัวเรือนส่วนใหญ่อยู่ในตำบลลำพญาใช้น้ำประปาบาดาล (เขตความรับความรับผิดชอบอบต.) และมีหมู่บ้านที่ต้องการขยายประปาบาดาล ซึ่งปัจจุบันใช้ประปาบาดาลอยู่ ดังนี้
 
หมู่ที่
 
ชื่อบ้าน
จำนวนครัวเรือนที่ต้องการ
(ครัวเรือน)
1
บ้านสวนทางทวย
60
2
บ้านสวนทางทวย
81
4
บ้านลำพญา
-
5
บ้านลำพญา
๓๐
6
บ้านลำพญา
1๙
8
บ้านคลองลำพญา
-
9
บ้านแหลมไร่
90
10
บ้านเวฬุวัน
174
11
บ้านแหลมชะอุย
155
ข้อมูลจากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน ตำบลลำพญา ณ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ผลิตน้ำชั่วโมงละ      64        ลบ.ม./วัน หรือ      640    ลบ.ม./วัน สามารถจ่ายน้ำได้อย่างทั่วถึงให้แก่ประชาชนในเขตฯ จำนวน     6๐๙      ราย 
การประปา องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ผลิตน้ำชั่วโมงละ 64 ลบ.ม./วัน หรือ 640   ลบ.ม./วัน สามารถจ่ายน้ำได้อย่างทั่วถึงให้แก่ประชาชนในเขตฯ จำนวน 6๔๒ ราย การประปาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ได้รับโอนจากประปาหมู่บ้านครั้งแรก เมื่อวันที่ 19 กันยายน  2546 จากผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ที่ดูแลการจัดเก็บและบำรุงรักษาประปาหมู่บ้าน
          ในปัจจุบัน การประปาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ผลิตน้ำประปาโดยมีกำลังผลิต ดังนี้
1. หอถังประปาหมู่ที่ 1,2         กำลังผลิต         12                ลบ.ม./ชม.
2. หอถังประปาหมู่ที่ 5           กำลังผลิต          7                  ลบ.ม./ชม.
3. หอถังประปาหมู่ที่ 6           กำลังผลิต          5                  ลบ.ม./ชม.
4. หอถังประปาหมู่ที่ 9           กำลังผลิต          7                  ลบ.ม./ชม.
5. หอถังประปาหมู่ที่ 10         กำลังผลิต          ๒๑                ลบ.ม./ชม.
6. หอถังประปาหมู่ที่ 11          กำลังผลิต         1๒                ลบ.ม./ชม.
                                                    กำลังผลิตรวม     64                ลบ.ม./ชม.
รวมกำลังผลิตประปา ได้ประมาณ   640   ลูกบาศก์เมตร/วัน บริการจำหน่ายประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา (คิดอัตราการผลิตน้ำวันละ 10 ชั่วโมง)
อัตราการจำหน่ายน้ำและสูญเสีย
ในปีงบประมาณ 255๕ การประปาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ผลิตน้ำประปาได้ประมาณ  ๒๓๓,๖๐๐ ลบ.ม.
1. ปริมาณจำหน่ายจากมาตรวัดน้ำ คิดเป็น          ๗๙.๓๙ %         หรือ    /๑๘๕,๔๕๑ ลบ.ม.
2. ปริมาณจ่ายน้ำสาธารณะ        คิดเป็น           ๒๐.๖๑ %          หรือ    / ๔๘,๑๔๙ ลบ.ม.
            (รวมท่อแตกท่อรั่ว , ใช้น้ำล้างหอถังประปา)
การคมนาคมขนส่ง
          การคมนาคมของตำบลลำพญา มีถนนศาลายา-บางภาษี หมายเลข         เข้าถึงอำเภอบางเลน เป็นถนนสายหลักเชื่อมต่อหลายตำบลและกรุงเทพมหานคร
          การคมนาคมภายในตำบลลำพญา มีถนนท้องถิ่นที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านอย่างสะดวก
          มีการบริการรถโดยสารประจำทาง จากขนส่งอำเภอบางเลนสู่ตำบลลำพญา ท่ารถลำพญามีรถโดยสาร(สองแถว) จากตำบลลำพญา ถึง ท่ารถจังหวัดนครปฐม และมีรถตู้โดยสารประจำทางสายกรุงเทพ-บางเลน รับส่งผู้โดยสาร
ข้อมูลจากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน ตำบลลำพญา ณ เดือน พฤษภาคม 255๖

 
ข้อมูลทั่วไป

สภาพข้อมูลทั่วไป article
ข้อมูลประชากร อบต.ลำพญา
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ article
ข้อมูลด้านสังคม article
ข้อมูลด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (164327)

 เมื่อไรจะมีนำ้ประปาใช้คะเพราะนำ้บาดานทำให้พื้นห้องนำ้เสียอากทราบคะว่าเราจะมีโอกาศได้นำ้ประปามาใช้ไหมคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อ้วน วันที่ตอบ 2017-05-09 18:27:32 IP : 223.24.6.226


ความคิดเห็นที่ 2 (164984)

  รับแก้ปัญหา ท่อรั่ว | ซ่อมท่อ | ช่างซ่อมท่อรั่ว

 
Ecoforce Thailand รับแก้ปัญหา ท่อรั่ว หาจุดรั่ว ซ่อมท่อรั่ว โดยช่างซ่อมแก้ท่อรั่วมืออาชีพ ท่อรั่วทุกปัญหาแก้ไขได้ รับประกันงานซ่อม 
ผู้แสดงความคิดเห็น ท่อรั่ว วันที่ตอบ 2018-07-22 09:58:16 IP : 171.96.195.133


ความคิดเห็นที่ 3 (165041)

 1)จุดเเยกขยะพิษของหมู่11 ไม่ทราบว่ามีงบให้ม็ยครับ ถ้ามีลงไว้จุดไหนครับ(งบปี61)8000  บ  2)งบไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ8จุด 50000บ ม11จากป้อมตำรวจไปถึงสะพานปูน ไม่ทราบยังอยู่ไหนเเผนเปล่าครับ 3)งบกล้องวงจรปิด8ชุด ม11ติดต้ังจุดไหนงบของปีไหนครับ 4)งบช่วยเหลีอปชชทั่วไปที่ร้องทุกข์ อยากทราบว่าคนกลุ่มไหนจะเข้าข่ายได้รับการช่วยเหลีอครับเเละต้องเริ่มยังงัยครับ(30000) ครับขอขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ม 11 วันที่ตอบ 2018-09-26 10:13:33 IP : 171.5.234.131[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2015 All Rights Reserved.Design By Marisateam_Ohm รับออกแบบเว็บไซต์ 095 481 4459