ReadyPlanet.com
dot dot
ติดต่อ อบต.ลำพญา
dot
นายณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
dot
dot
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
dot
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dot
dot
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
ข้อมูลด้านสังคม article
ข้อมูลด้านสังคม
          ข้อมูลด้านการศึกษา
ตำบลลำพญา มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาตั้งให้บริการแก่ประชาชนในตำบล
จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1๐ ตำบลลำพญา เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 255๖ (ข้อมูล ณ วันที่ 2๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖)
ชั้น
จำนวนนักเรียนชาย
จำนวนนักเรียนหญิง
รวม
อนุบาล 1
๑๒
๒๑
อนุบาล 2
๑๒
๑๕
๒๗
ประถมศึกษาปีที่ 1
๑๑
๑๕
๒๖
ประถมศึกษาปีที่ 2
๑๖
ประถมศึกษาปีที่ 3
๑๓
ประถมศึกษาปีที่ 4
๑๐
๑๗
ประถมศึกษาปีที่ 5
๑๓
ประถมศึกษาปีที่ 6
๑๐
๑๘
รวม
๗๐
๘๑
๑๕๑
 
          ตำบลลำพญามีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตั้งให้บริการแก่ประชาชน จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนสถาพรวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 255๖ (ข้อมูล ณ วันที่ 2๐ พฤษภาคม 255๖)
 
ชั้น
จำนวนนักเรียนชาย
จำนวนนักเรียนหญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
๓5
30
65
มัธยมศึกษาปีที่ 2
33
40
73
มัธยมศึกษาปีที่ 3
40
22
62
มัธยมศึกษาปีที่ 4
9
14
23
มัธยมศึกษาปีที่ 5
14
27
41
มัธยมศึกษาปีที่ 6
13
13
26
รวม
144
146
290
 
- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน คือศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลลำพญา ตั้งอยู่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา (เก่า)
 
ข้อมูลด้านการศาสนา
          ตำบลลำพญา มีศาสนสถานทางพุทธศาสนาให้บริการแก่ประชาชน จำนวน 2 แห่ง คือ
-                   วัดลำพญา ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลลำพญา 
-                   วัดเวฬุวนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลลำพญา
ข้อมูลด้านการสาธารณสุข
          การบริการด้านสาธารณสุขของตำบลลำพญา นับว่ามีความสะดวกแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ซึ่งนอกจากจะรับบริการจากสถานีอนามัยประจำตำบลแล้ว ยังสามารถรับบริการที่โรงพยาบาลอำเภอบางเลนได้อย่างสะดวก เนื่องจากมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก นอกจากนี้ มีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานทุกหมู่บ้าน ทั้ง 9 หมู่บ้าน ทำหน้าที่ในการดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐานร่วมกับอบต.
          - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
          - หน่วยบริการประชาชน   จำนวน 1 แห่ง

 
ข้อมูลทั่วไป

สภาพข้อมูลทั่วไป article
ข้อมูลประชากร อบต.ลำพญา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ article
ข้อมูลด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2015 All Rights Reserved.Design By Marisateam_Ohm รับออกแบบเว็บไซต์ 095 481 4459