ReadyPlanet.com
dot dot
ติดต่อ อบต.ลำพญา
dot
นายณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
dot
dot
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
dot
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dot
dot
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
การรับลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 

 

 

 

 

ตามที่รัฐบาลได้มี นโยบาย ดำเนินการโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (โดยเกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2497) เพื่อให้ผู้สูงอายุ สามารถที่จะเข้าถึงสวัสดิการ และความช่วยเหลือของรัฐอย่างทั่วถึง ให้ผู้สูงอายุที่มีความประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ดำเนินการดังนี้

 

 

 

1. ยื่นคำขอลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาที่ตนมีที่อยู่ในทะเบียนบ้าน (เฉพาะผู้ที่ไม่เคยได้รับเบี้ยยังชีพมาก่อน) ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาทำการ หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมาแสดงตน ดังนี้

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สูงอายุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2 สำเนาทะเบียนบ้านผู้สูงอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

1.3 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร กรณีให้โอนเงินผ่านธนาคาร

2. ในกรณีที่มีความจำเป็น ที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตัวเองได้ ผู้สูงอายุสามารถมอบอำนาจ เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่น เป็นผู้ยื่นคำร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้ โดยนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจมาด้วย

 

 

 

 
ข้อมูลสำหรับประชาชน

การรับลงทะเบียนขอรับสวัสดิการเบี้ยความพิการ
การยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์
การขอรับเงินการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
เอกสารยื่นขออนุญาตใช้น้ำประปา
การขออณุญาตปลูกสร้างอาคาร
การยืนแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การยื่นแบบภาษีป้าย (ภ.ป.1)
การยืนแบบภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5)
ศูนย์การเรียนรู้ กสทช. องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2015 All Rights Reserved.Design By Marisateam_Ohm รับออกแบบเว็บไซต์ 095 481 4459