ReadyPlanet.com
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
การขอรับเงินการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทยทุกคนที่ถึงแก่กรรม ผู้จัดการงานศพมีสิทธิ์ได้รับเงินจัดการศพ 2,000.- บาท โดยยื่นคำร้องได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม (ศาลากลางชั้น 1) หรือที่ว่าการอำเภอภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณะบัตร

 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำขอรับเงิน การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

1. แบบคำร้องรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (สทส.01) ขอรับได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือที่ว่าการอำเภอ

2. ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรมฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

3. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ยื่นคำร้องขอรับเงินการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

4. ทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำขอรับเงิน การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- ผู้มีสิทธิ์ขอรับเงิน การจัดการศพผู้สูงอายุ คือ ผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรมที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

- ผู้ยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์การจัดการศพตามประเพณีผู้สูงอายุ คือ ผู้ที่ทำหน้าที่การจัดการศพผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรมซึ่งได้แก่ บิดา มารดา บุตร ญาติพี่น้อง ของผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรม ในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่มีญาติ บุคคลที่รับผิดชอบใน การจัดการศพเป็นผู้ยื่นคำร้องขอรับเงินการจัดการศพ ได้แก่ ผู้ให้การดูแล ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

 

- ผู้ให้คำรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณีคือ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ตามที่ราชการประกาศกำหนด (แนบบัตรประจำตำแหน่งพร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ)

 
ข้อมูลสำหรับประชาชน

มาตรฐานการให้บริการ
การรับลงทะเบียนขอรับสวัสดิการเบี้ยความพิการ
การรับลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์
เอกสารยื่นขออนุญาตใช้น้ำประปา
การขออณุญาตปลูกสร้างอาคาร
การยืนแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การยื่นแบบภาษีป้าย (ภ.ป.1)
การยืนแบบภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5)
ศูนย์การเรียนรู้ กสทช. องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (165054)

 งบจัดงานศพผู้สูงอายุตามประเพณี ของ พม ไม่มีเเล้วอยากให้ลบออกให้ด้วยครับ ปชชอ่านเเล้วจะเกิดการเข้าใจผิดได้ว่ายังมีอยู่ ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ปชชตลำพญา วันที่ตอบ 2018-10-12 10:23:34 IP : 171.5.246.212[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล