ReadyPlanet.com
dot dot
ติดต่อ อบต.ลำพญา
dot
นายณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
dot
dot
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
dot
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dot
dot
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
การขออณุญาตปลูกสร้างอาคาร

เอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร

อาคารก่อสร้างไม่เกิน 2 ชั้น

 

1. แบบแปลน

 

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. สำเนาโฉนดที่ดินทั้งชุด

5. กรณีเป็นที่ดินของผู้อื่น ให้เจ้าของที่ดินยินยอมด้วย

6. กรณีโครงสร้างเป็น ค.ส.ล ให้แนบรายการ คำนวณพร้อมแบบแสดงรายการต่างๆ ที่ใช้ในการ คำนวณออกแบบโครงการอาคาร

7. กรณีที่เว้นแนวเขตที่ดิน ไม่เกิน 0.50 ม.ให้แนบ หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดินด้วย

การรื้อถอนอาคาร

 

เจ้าบ้านเท่านั้น ดำเนินการรื้อถอนอาคารด้วยตนเองภายใน 15 วัน พร้อมเอกสารดังนี้

 

1. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

 

2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน

3. ใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร (สำนักการช่างออกให้) ภาพถ่ายอาคารที่จะรื้อถอน
ข้อมูลสำหรับประชาชน

การรับลงทะเบียนขอรับสวัสดิการเบี้ยความพิการ
การรับลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์
การขอรับเงินการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
เอกสารยื่นขออนุญาตใช้น้ำประปา
การยืนแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การยื่นแบบภาษีป้าย (ภ.ป.1)
การยืนแบบภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5)
ศูนย์การเรียนรู้ กสทช. องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2015 All Rights Reserved.Design By Marisateam_Ohm รับออกแบบเว็บไซต์ 095 481 4459