ReadyPlanet.com
dot dot
ติดต่อ อบต.ลำพญา
dot
นายณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
dot
dot
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
dot
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dot
dot
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
การยืนแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 

1. ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี โรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2)  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

2. ตรวจสอบหลักฐาน

- บัตรประจำตัวประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาใบอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร

- สำเนาโฉนดที่ดินหรือ น.ส.3 ที่ปลูกสร้าง อาคาร

- สำเนาทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์

- สำเนาใบอนุญาตตั้งหรือประกอบกิจการ โรงงาน

3. มอบหลักฐานการรับแบบ ภ.ร.ด.2

4. ตรวจสอบสภาพโรงเรือน

5. ประเมินกำหนดค่ารายปีโดยเจ้าหน้าที่ พนักงาน

6. แจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.2) ให้ผู้เสีย ภาษีมาชำระเงิน

 

7. ออกใบเสร็จรับเงิน
ข้อมูลสำหรับประชาชน

การรับลงทะเบียนขอรับสวัสดิการเบี้ยความพิการ
การรับลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์
การขอรับเงินการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
เอกสารยื่นขออนุญาตใช้น้ำประปา
การขออณุญาตปลูกสร้างอาคาร
การยื่นแบบภาษีป้าย (ภ.ป.1)
การยืนแบบภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5)
ศูนย์การเรียนรู้ กสทช. องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2015 All Rights Reserved.Design By Marisateam_Ohm รับออกแบบเว็บไซต์ 095 481 4459