ReadyPlanet.com
dot dot
ติดต่อ อบต.ลำพญา
dot
นายณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
dot
dot
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
dot
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dot
dot
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 10 บ้านเวฬุวนาราม

 ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 10 บ้านเวฬุวนาราม

คลิกดูรายละเอียด ประกาศและเอกสาร ประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 10 บ้านเวฬุวนาราม ตำบลลำพญา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำกำหนด อบต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม.PDF
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลำพญา

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 article
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 article
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน แบบดับเบิ้ลแค็บ
สรุปผลการประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนปี2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑กจ ๙๔๑๔ นครปฐม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙- ๕๘ - ๐๐๐๓ article
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กต ๒๐๕๔ นครปฐม หมาเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๕๑ - ๐๐๐๒ และหมายเลขทะเบียน กง ๘๑๐๕ นครปฐฒ article
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน article
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 8 บ้านคลองลำพญา ตำบลลำพญา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 1 บ้านสวนทางทวย ตำบลลำพญา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) article
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร หมู่ที่ 10 ตำบลลำพญา องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) article
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเลียบคลองเหมือง หมู่ที่ 6 ต.ลำพญา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม article
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเหมือง หมู่ที่ 6 ตำบลลำพญา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม article
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.บริเวณคลองดอนทอง หมู่ที่ 10 article
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเลียบคลองเหมือง ม.6 ต.ลำพญา เชื่อมต่อ ม.4 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ ๙ บ้านแหลมไร่
แจ้งยกเลิกประกาศประมูลจ้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลจำนวน 2 โครงการ article
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 10 บ้านเวฬุวนาราม
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 9 บ้านแหลมไร่ ตำบลลำพญา
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.ถนนสายเข้าโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม หมู่ 10
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.เลียบถนนซอยลำพญาร่วมใจ หมู่ 4
ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักตั้งแต่บริเวณบ้านนางสาวสมปอง เหมทอง ถึงคลองสวิสชาติ หมู่ 11 article
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อลอดพร้อมประตูปิด-เปิด คลองน้ำดอกไม้ ซอย 2 หมู่ 6 และโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิด คูน้ำ 25 ฝั่งตะวันออก หมู่ 9 article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการจำนวน 2 โครง โดยแยกยื่นซอง แยกสัญญาแต่ละโครงการ ดังรายการต่อไปนี้ 1.โครงการวางท่อลอดระบายน้ำพร้อมถมดินเพื่อเป็นเขื่อนกั้นน้ำบริเวณคลองซอยนางคลัง หมู่ 2 วางท่อ คสล.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0 article
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเตาเผาขยะ จำนวน 150 ลูก article
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.ถนนสายเข้าโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม หมู่ 10 article
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.เลียบถนนซอยลำพญาร่วมใจ หมู่ 4 article
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหมู่ 5 เชื่อมหมู่ 10 article
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเหมือง หมู่ 6 เชื่อมต่อหมู่ 4 ตำบลคลองนกกระทุง article
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเวฬุวัน 1 หมู่ 11 ตำบลลำพญา เชื่อมต่อหมู่ 8 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม article
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหมู่ 5 เชื่อมหมู่ 10 article
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดเวฬุวนาราม-สุขาภิบาลลำพญา หมู่ที่ 10 article
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง, เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง article
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองสถาพร หมู่ที่ 10 บ้านเวฬุวัน ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม article
ประกาศสอบราคาซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 11 บ้านแหลมชะอุย ตำบลลำพญา แบบ IP/Network camera ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล จำนวน 8 ชุด รายละเอียดตามปริมาณงาน คุณลักษณะและประมาณการที่กำหนด article
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเหมือง หมู่ที่ 6 ตำบลลำพญา เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลคลองนกกระทุง articleCopyright © 2015 All Rights Reserved.Design By Marisateam_Ohm รับออกแบบเว็บไซต์ 095 481 4459