ReadyPlanet.com
dot dot
ติดต่อ อบต.ลำพญา
dot
นายณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
dot
dot
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
dot
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำพญา
dot

dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
บุคลากร อบต.ลำพญา
dot
dot
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dot
dot
dot
dot
OSCC (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอก 24 ชั่วโมง
ข้อมูลทั่วไป


สภาพข้อมูลทั่วไปarticle

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2540 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาซึ่งตั้งอยู่ริมถนนบางภาษี-ศาลายา เลขที่ 79 หมู่ที่ 11 ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง

ข้อมูลประชากร อบต.ลำพญา
ข้อมูลจำนวนประชากรและบ้าน จากสำนักงานทะเบียนอำเภอบางเลน ณ เดือน เมษายน 2556
- แยกจำนวนประชากรและบ้านตามหมู่บ้าน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา ผลิตน้ำชั่วโมงละ 64 ลบ.ม./วัน หรือ 640 ลบ.ม./วัน สามารถจ่ายน้ำได้อย่างทั่วถึงให้แก่ประชาชนในเขตฯ จำนวน 6๐๙ ราย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจarticle

ข้อมูลจากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน ตำบลลำพญา ณ เดือน พฤษภาคม 2556

ข้อมูลด้านสังคมarticle

ตำบลลำพญา มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาตั้งให้บริการแก่ประชาชนในตำบล

 
จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1๐ ตำบลลำพญา เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 255๖ (ข้อมูล ณ วันที่ 2๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖)
ข้อมูลด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมarticle
ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค
หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2015 All Rights Reserved.Design By Marisateam_Ohm รับออกแบบเว็บไซต์ 095 481 4459