นายณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
081-6597371

ออนไลน์ 41 คน

เยี่ยมชม 16,414 คน

หนังสือราชการ สถ.

วันที่นำขึ้นเรื่อง
20 ม.ค. 64แจ้งเลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(มท 0809.4/ว123 - ลว. 20 ม.ค. 64) 
20 ม.ค. 64ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(มท 0816.3/ว116 - ลว. 20 ม.ค. 64) 
20 ม.ค. 64การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)(มท 0810.8/ว118 - ลว. 20 ม.ค. 64) 
20 ม.ค. 64รายงานผลการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2563[แบบรายงาน](มท 0820.3/ว111 - ลว. 20 ม.ค. 64) 
20 ม.ค. 64ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2564(มท 0816.5/ว112 - ลว. 20 ม.ค. 64) 
20 ม.ค. 64ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษาและการจัดทำระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563(มท 0816.3/ว110 - ลว. 19 ม.ค. 64) 
20 ม.ค. 64ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(มท 0804.6/ว109 - ลว. 19 ม.ค. 64) 
20 ม.ค. 64การเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น(มท 0808.2/ว4059 - ลว. 30 ธ.ค. 63) 
19 ม.ค. 64ตรวจสอบตำแหน่งและอัตราสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รายงานให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหา(มท 0809.6/ว2 - ลว. 19 ม.ค. 64) 
19 ม.ค. 64การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564)[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0809.4/ว97 - ลว. 19 ม.ค. 64) 
19 ม.ค. 64การบันทึกข้อมูลในแบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรายเดือน (มฝ.2)(มท 0820.2/ว95 - ลว. 19 ม.ค. 64) 
19 ม.ค. 64การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2564)[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0809.4/ว98 - ลว. 19 ม.ค. 64) 
19 ม.ค. 64ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564) ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า(มท 0803.3/ว99 - ลว. 19 ม.ค. 64) 
19 ม.ค. 64แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(มท 0803.3/ว100 - ลว. 19 ม.ค. 64) 
19 ม.ค. 64การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0819.3/ว91 - ลว. 18 ม.ค. 64) 
19 ม.ค. 64การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1[สิ่งที่ส่งมาด้วย](มท 0819.3/ว92 - ลว. 18 ม.ค. 64) 
19 ม.ค. 64ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (Local Performance Assessment Annual report 2020)[รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563](มท 0810.7/ว89 - ลว. 18 ม.ค. 64) 
19 ม.ค. 64แนวทางการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2(มท 0807.2/ว86 - ลว. 18 ม.ค. 64) 
19 ม.ค. 64สรุปผลการประชุม ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563(มท 0809.2/ว12 - ลว. 18 ม.ค. 64) 
19 ม.ค. 64ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)(มท 0810.2/ว87 - ลว. 18 ม.ค. 64) 
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/520 | แสดง 20 จาก 10397 รายการ
เปลี่ยนภาษา