นายณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
081-6597371

ออนไลน์ 175 คน

เยี่ยมชม 55,856 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
22 ม.ค. 05องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระประชาสัมพันธ์หลัก 7 R กับสิ่งแวดล้อม
11 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 48 / 2564 เรื่อง ให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
10 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 47/ 2564 เรื่อง มาตรการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
10 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 46/ 2564 เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดนครปฐม
10 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 45/2564 เรื่อง กำหนดระยะเวลา เปิด-ปิด การให้บริการของสถานประกอบการบางประเภท
10 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัวโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564
10 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัวกิจกรรมส่งเสริมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในยุด New normal ประจำปี 2564
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 44/2564 เรื่อง มาตรการเดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดนครปฐม ยกเว้นกรณีการเดินทางเข้าจังหวัดนครปฐมเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา ตามประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 19/2564 ลงวันที่ 31 มกราคม 2564
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัวโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ให้เด็ก และเยาวชน ตำบลทุ่งบัว ประจำปีงบประมาณ 2564
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาคู่มือประชาชน
8 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่43/2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
8 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาข้อมูลสถิติการรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ ประจำเดือน ตุลาคม - มีนาคม 2564
8 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาข้อมูลสถิติการให้บริการศูนย์ข้อมุลข่าวสารของทางราชการและศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตชุมชนตำบลลำพญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาข้อมูลสถิติการให้บริการงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาข้อมูลสถิติการให้บริการงานด้านการขออนุญาติก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาข้อมูลสถิติการให้บริการงานการแจ้งขุดดิน - ถมดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญารายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา กิจกรรมตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
8 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญารายงานผลการดำเนินโครงการอบรมกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ ของ อบต
8 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญารายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กิจกรรมการย่อยสลายฟางในนาข้าวลดมลพิษ
8 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญารายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดเวทีประชาคมแผนชุมชน-แผนพัฒนาตำบลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/10 | แสดง 20 จาก 200 รายการ
เปลี่ยนภาษา