นายณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
081-6597371

ออนไลน์ 256 คน

เยี่ยมชม 55,826 คน

บทบาทและอำนาจหน้าที่
กดแถบสีฟ้าด้านล่างเพื่อดูบทบาทและอำนาจหน้าที่แต่ละส่วนงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้
1. จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก (1/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

อาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา 68 ดังนี้
1. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
2. ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
3. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
4. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
7. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
12. การท่องเที่ยว
13. การผังเมือง

อำนาจหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2542 กำหนดให้ อบต.มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้
1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2. การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
5. การสาธารณูปการ
6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
13. การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
14. การส่งเสริมกีฬา
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20. การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25. การผังเมือง
26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28. การควบคุมอาคาร
29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
31. กิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ งานสารบรรณ งานธุรการ งานตรวจสอบภายใน งานบริหารงานบุคคล งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ งานอาคารสถานที่ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานสนับสนุนและบริการประชาชน งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์องค์กร งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ งานจัดทำข้อบังคับงบประมาณ งานโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล งานประสานโครงการฝึกอบรม งานการประชุมกลุ่มพลังมวลชนอื่น ๆ งานอำนวยการและประสานราชการ งานชุมชนสัมพันธ์ งานทะเบียนยานพาหนะ งานกิจการสภา งานเลือกตั้ง งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานรักษาความปลอดภัยและความสะอาดสำนักงาน งานนโยบายและแผนพัฒนา งานวิชาการ งานงบประมาณ งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ งานสารสนเทศระบบคอมพิวเตอร์ และงานอินเตอร์เน็ตตำบลงานรวบรวมสถิติทางเทคนิคและวิชาการทุกประเภทและรวบรวมข้อมูลและสถิติทางเทคนิคและวิชาการทุกประเภท งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนชุมชน งานส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอนุบาล งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมและมัธยม งานส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการศาสนา งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการเด็กและเยาวชน งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา งานส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น งานเทคโนโลยีการศึกษา งานกีฬา และสันทนาการ งานสวัสดิการสังคม เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ เป็นต้น งานสุสานและฌาปนกิจสงเคราะห์ งานพัฒนาชุมชนและสังคม งานจัดระเบียบชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี งานศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน งานส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน งานส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของสตรีของสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสตรี – แม่บ้าน งานอื่น ๆ ที่มิได้กำหนดว่าเป็นภารกิจหรือความรับผิดชอบของส่วนราชการใด รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

1.1 งานบริหารทั่วไป
   (1) งานสารบรรณ งานธุรการ
   (2) งานตรวจสอบภายใน
   (3) งานบริหารงานบุคคล
   (4) งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
   (2) งานประชาสัมพันธ์
   (3) งานอาคารสถานที่
   (4) งานรักษาความสงบเรียบร้อย
   (5) งานสนับสนุนและบริการประชาชน
   (6) งานรัฐพิธี
   (7) งานประชาสัมพันธ์องค์กร
   (8) งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
   (9) งานจัดทำข้อบังคับงบประมาณ
   (10) งานโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล
   (11) งานประสานโครงการฝึกอบรม
   (12) งานการประชุมกลุ่มพลังมวลชนอื่น ๆ
   (13) งานอำนวยการและประสานราชการ
   (14) งานชุมชนสัมพันธ์
   (15) งานทะเบียนยานพาหนะ
   (16) งานกิจการสภา
   (17) งานเลือกตั้ง
   (18) งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
   (19) งานรักษาความปลอดภัยและความสะอาดสำนักงาน
   (20) งานอื่น ๆ ที่มิได้กำหนดว่าเป็นภารกิจหรือความรับผิดชอบของส่วนราชการใด

1.2 งานนโยบายและแผน
   (1) งานนโยบายและแผนพัฒนา
   (2) งานวิชาการ
   (3) งานงบประมาณ
   (4) งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
   (5) งานสารสนเทศระบบคอมพิวเตอร์ และงานอินเตอร์เน็ตตำบล
   (6) งานรวบรวมสถิติทางเทคนิคและวิชาการทุกประเภทและรวบรวมข้อมูลและสถิติทางเทคนิคและวิชาการ ทุกประเภท

1.3 งานสวัสดิการ และพัฒนาชุมชน
   (1) งานสวัสดิการสังคม เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ เป็นต้น
   (2) งานสุสานและฌาปนกิจสงเคราะห์
   (3) งานพัฒนาชุมชนและสังคม
   (4) งานจัดระเบียบชุมชน
   (5) งานสังคมสงเคราะห์
   (6) งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี
   (7) งานศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน
   (8) งานส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
   (9) งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน
   (10) งานส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของสตรี
   (11) งานสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสตรี – แม่บ้าน

1.4 งานด้านกฎหมายและคดี
   (1) งานด้านนิติกร
   (2) งานพิจารณาวินิจฉัยปัญหา กฎหมาย ร่าง พรบ. กฎกระทรวงฯ
   (3) งานพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
   (4) งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อการดำเนินคดี
   (5) งานสอบสวนดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนตำบล การร้องทุกข์ หรือ อุทธรณ์
   (6) งานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและอุทธรณ์
   (7) งานเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติ
   (8) งานกิจการพาณิชย์

1.5 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
   (1) งานสุขาภิบาลทั่วไป
   (2) งานสุขาภิบาล โรงงาน
   (3) งานอาชีวอนามัย
   (4) งานการเฝ้าระวัง
   (5) งานระบาดวิทยา
   (6) งานโรคติดต่อและสัตว์นำโรค
   (7) งานโรคเอดส์
   (8) งานส่งเสริมและเผยแพร่
   (9) งานควบคุมมลพิษ
   (10) งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
   (11) งานติดตามตรวจสอบ
   (12) งานสุขศึกษา
   (13) งานสุขาภิบาลควบคุมอาหาร,น้ำและสถานประกอบการ
   (14) งานป้องกันยาเสพติดงานส่งเสริมและเผยแพร่
   (15) งานควบคุมมลพิษ
   (16) งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
   (17) งานติดตามตรวจสอบ
   (18) งานอนามัยชุมชน ด้านสาธารณสุขมูลฐาน
   (19) งานป้องกันยาเสพติด
   (20) งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน การตรวจเงิน การหักภาษีเงินได้และนำส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การรายงานเงินคงเหลือประจำวัน งานขออนุมัติเบิกเงินตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย งานจัดทำงบและแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการ เงินสะสม งานจัดทำบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้ รายจ่าย งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานจัดทำ/ตรวจสอบบัญชี และการรับเงินในกิจการประปาและงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน คือ

2.1 งานการเงินและบัญชี
   (1) งานการเงิน งานเบิกจ่าย งานฝากเงิน งานเก็บรักษาเงิน งานตรวจเงิน
   (2) งานจัดทำการเบิกจ่ายเงิน การหักภาษีเงินได้และนำส่งภาษี
   (3) งานโอนเงินเดือน
   (4) งานขออนุมัติเบิกตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
   (5) งานรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
   (6) งานจัดทำบัญชีทุกประเภท
   (7) งานทะเบียนคุมเงินรายได้ รายจ่าย
   (8) งานรวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ
   (9) งานจัดทำงบและแสดงฐานะการเงิน
   (10) งานงบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการ เงินสะสม

2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
   (1) งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้
   (2) งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน
   (3) งานจัดทำ/ตรวจสอบบัญชีและการรับเงินในกิจการประปา
   (4) งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
   (1) งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
   (2) งานพัสดุ
   (3) งานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
   (4) งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ งานสำรวจ ออกแบบเขียนแบบถนน อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ ฯลฯ งานการประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานควบคุมอาคาร งานก่อสร้าง งานผังเมือง งานซ่อมบำรุงทาง อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ งานควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงในกิจการประปา จัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน คือ

3.1 งานก่อสร้าง
   (1) งานก่อสร้างและบูรณะถนน
   (2) งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ
   (3) งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
   (4) งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคารและผังเมือง
   (1) งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
   (2) งานวิศวกรรม
   (3) งานการประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
   (4) งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
   (5) งานบริการข้อมูลและ หลักเกณฑ์ งานสำรวจและแผนที่
   (6) งานวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง
   (7) งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง

3.3 งานประสานสาธารณูปโภค
   (1) งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
   (2) งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร งานระบายน้ำ
   (3) งานจัดตกแต่งสถานที่

หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาในด้านงบประมาณ บัญชีและพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี การเงิน ยอดเงิน การทำสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใช้ และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัด และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

เปลี่ยนภาษา