นายณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
081-6597371

ออนไลน์ 181 คน

เยี่ยมชม 55,809 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายนิกร นุชบุษบา

  ประธานสภาอบต.ลำพญา

  089-8188808

 • นายดอกรัก สวัสดี

  รองประธานสภาอบต.ลำพญา

  085-1420642

 • นางสุรีย์ ดนุดล

  เลขานุการสภาอบต.ลำพญา

  081-4965092สมาชิกสภา

 • น.ส.สุนันท์ นรฉันท์

  สมาชิกสภาหมู่ที่ 1

  085-9473930

 • น.ส.สายใจ เต็มสุริวงค์

  สมาชิกสภาหมู่ที่ 1

  086-0591876

 • นายดอกรัก สวัสดี

  สมาชิกสภาหมู่ที่ 2

  085-1420642

 • นายอนุวัฒน์ สงแจ้งใหญ่ 

  สมาชิกสภาหมู่ที่ 2

  087-7633104

 • นายมานพ นรขุน

  สมาชิกสภาหมู่ที่ 4

  087-1112415

 • นายจักรพันธ์ สุวรรณทอง

  สมาชิกสภาหมู่ที่ 4

  085-3479045

 • นางอมรรัตน์  มูลพญา

  สมาชิกสภาหมู่ที่ 5

  087-3342815

 • นายอานนท์ พิมพะ

  สมาชิกสภาหมู่ที่ 5

  087-1587659

 • นางสมนึก คีมนารักษ์ 

  สมาชิกสภาหมู่ที่ 6

  086-1699217

 • นายนิกร นุชบุษบา

  สมาชิกสภาหมู่ที่ 6

  089-8188808

 • นายเกียรติภูมิ  สินสืบผล

  สมาชิกสภาหมู่ที่ 8

  085-4445346

 • นายปราโมช คุณประเสริฐ

  สมาชิกสภาหมู่ที่ 8

  086-7620723

 • นางสัญญา เปาวสันต์

  สมาชิกสภาหมู่ที่ 9

  086-0069965

 • นายอนุ  ประทุมพา

  สมาชิกสภาหมู่ที่ 9

  085-2431017

 • นายสมพงษ์ จันทร์แสนงาม

  สมาชิกสภาหมู่ที่ 10

  080-5773108

 • นายอุดม อินทโชติ 

  สมาชิกสภาหมู่ที่ 10

  094-6542243

 • น.ส.ศศิธร  รอดเริงรื่น

  สมาชิกสภาหมู่ที่ 11

  094-9291184

 • นายบังเอิญ ตะพัง 

  สมาชิกสภาหมู่ที่ 11

  061-9303631เปลี่ยนภาษา