นายณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
081-6597371

ออนไลน์ 34 คน

เยี่ยมชม 16,404 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายนิกร นุชบุษบา

  ประธานสภาอบต.ลำพญา

 • นายดอกรัก สวัสดี

  รองประธานสภาอบต.ลำพญา

 • นางสุรีย์ ดนุดล

  เลขานุการสภาอบต.ลำพญาสมาชิกสภา

 • น.ส.สุนันท์ นรฉันท์

  สมาชิกสภาหมู่ที่ 1

 • น.ส.สายใจ เต็มสุริวงษ์

  สมาชิกสภาหมู่ที่ 1

 • นายดอกรัก สวัสดี

  สมาชิกสภาหมู่ที่ 2

 • นายอนุวัฒน์ สงแจ้งใหญ่ 

  สมาชิกสภาหมู่ที่ 2

 • นายมานพ นรขุน

  สมาชิกสภาหมู่ที่ 4

 • นายจักรพันธ์ สุวรรณทอง

  สมาชิกสภาหมู่ที่ 4

 • นางอรรัตน์  มูลพญา

  สมาชิกสภาหมู่ที่ 5

 • นายอานนท์ พิมพะ

  สมาชิกสภาหมู่ที่ 5

 • นางสมนึก คีมนารักษ์ 

  สมาชิกสภาหมู่ที่ 6

 • นายนิกร นุชบุษบา

  สมาชิกสภาหมู่ที่ 6

 • นายเกียรติภูมิ  สินสืบผล

  สมาชิกสภาหมู่ที่ 8

 • นายปราโมช คุณประเสริฐ

  สมาชิกสภาหมู่ที่ 8

 • นางสัญญา เปาวสันต์

  สมาชิกสภาหมู่ที่ 9

 • นายอนุ  ประทุมมา

  สมาชิกสภาหมู่ที่ 9

 • นายสมพงษ์ จันทร์แสนงาม

  สมาชิกสภาหมู่ที่ 10

 • นายอุดม อินทโชติ 

  สมาชิกสภาหมู่ที่ 10

 • น.ส.ศศิธร  รอดเริงรื่น

  สมาชิกสภาหมู่ที่ 11

 • นายบังเอิญ ตะพัง 

  สมาชิกสภาหมู่ที่ 11เปลี่ยนภาษา