นายณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
081-6597371

ออนไลน์ 194 คน

เยี่ยมชม 55,767 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางสุรีย์ ดนุดล

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา

  081-4965092สำนักปลัด

 • นางวรัญญา ศิริพิทยาอมร

  หัวหน้าสำนักปลัด

  089-2115722

 • นายวิชุพันธ์ ไทยโพธิ์ศรี

  นักพัฒนาชุมชนฃำนาญการ 

  081-9865968

 • นางสาวปานทิพย์ ปานพิมพ์ใหญ่

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

  092-3639651

 • นางอนุสรณ์ พานแก้ว 

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

  085-1751180

 • นางสาวศิมาพร ศรีสุวรรณ

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  081-8566939

 • นางสาวนิตยา ศรีชูเปี่ยม

  นักประชาสัมพันธ์

  098-9509163

 • นางสาวสุธิภา คิมนารักษ์

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  089-9105782

 • นางขวัญนิญานันท์ บรรชรรัตน์

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

  086-3659742

 • นางสาวทัศศิณา สงแจ้งใหญ่

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

  097-9362556

 • นายภควัต ภาวสุทธิ

  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

  080-9926256

 • นายภาคภูมิ ภิรมย์ชุ่ม

  คนงานทั่วไป

  080-5797556

 • นางนิตยา สวัสดิ์ชาติ

  นักการภารโรง

  061-8152393

 • นายสนธยา เทียมทอง

  พนักงานขับรถยนต์

  085-4004148

กองคลัง

 • นางสาวชนัญญา เรืองชัย

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  065-3982965

 • นางสาวชิดชนก ศรีนาคเอี้ยง

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

  086-7572118

 • นางสาวเนาวรัตน์ ทรงหมู่

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฎิบัติการ

  061-5429651

 •  นางสาวสุกฤตา รักสมวงษ์

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

  080-5495161

 • นางสาวสุดารัตน์ พวงสุดรัก 

  ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

  080-3294923

 • นางสาวนุสรา สวัสดิ์ชาติ

  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

  094-3619197

กองช่าง

 • นายนครา ปานเพชร

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  095-6541629

 • นายสถาพร ศรีเอี่ยมจันทร์

  พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

 • นายฉัตร สงแจ้งใหญ่

  พนักงานผลิตน้ำประปา

  082-2973200

 • นายอนุวัฒน์ เปี่ยมวารี

  คนงาน

  098-1101700

 • นายธีรพล เทียมทอง

  คนงาน

  092-4429121

 • นายนัทธพงศ์ แก้วเกิด 

  พนักงานทั่วไป

  097-4565296

ตรวจสอบภายใน

กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่ค่ะ


เปลี่ยนภาษา