นายณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
081-6597371

ออนไลน์ 46 คน

เยี่ยมชม 16,386 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางสุรีย์ ดนุดล

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญาสำนักปลัด

 • นางวรัญญา ศิริพิทยาอมร

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นายวิชุพันธ์ ไทยโพธิ์ศรี

  นักพัฒนาชุมชน 

 • นางสาวปานทิพย์ ปานพิมพ์ใหญ่

  นักทรัพยากรบุคล 

 • นางอนุสรณ์ พานแก้ว 

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวศิมาพร ศรีสุวรรณ

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวนิตยา ศรีชูเปี่ยม

  นักวิชาการประชาสัมพันธ์

 • นางสาวสุธิภา คิมนารักษ์

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางขวัญนิญานันท์ บรรชรรัตน์

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • นางสาวมัทรี สงแจ้งใหญ่

  ผู้ช่วยทรัพย์ยากรบุคคล

 • นายภควัต ภาวสุทธิ

  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • นายภาคภูมิ ภิรมย์ชุ่ม

  คนงานทั่วไป

 • นางนิตยา สวัสดิ์ชาติ

  นักการภารโรง

 • นายสนธยา เทียมทอง

  พนักงานขับรถยนต์

กองคลัง

 • นางสาวชนัญญา เรืองชัย

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวชิดชนก ศรีนาคเอี้ยง

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • นางสาวเนาวรัตน์ ทรงหมู่

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 •  นางสาวสุกฤตา น้อมนำทรัพย์

  เจ้าหนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • นางสาวสุดารัตน์ พวงสุดรัก 

  ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

 • นางสาวนุสรา สวัสดิ์ชาติ

  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

กองช่าง

 • นายนครา ปานเพชร

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายสถาพร ศรีเอี่ยมจันทร์

  พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

 • นายฉัตร สงแจ้งใหญ่

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • นายอนุวัฒน์ เปี่ยมวารี

  คนงาน

 • นายธีรพล เทียมทอง

  คนงาน

 • นายนัทธพงศ์ แก้วเกิด 

  พนักงานทั่วไปเปลี่ยนภาษา