นายณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา
081-6597371

ออนไลน์ 196 คน

เยี่ยมชม 55,861 คน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 เม.ย. 64รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา กิจกรรมตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี แชร์  
8 เม.ย. 64รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ ของ อบต แชร์  
8 เม.ย. 64รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กิจกรรมการย่อยสลายฟางในนาข้าวลดมลพิษ แชร์  
8 เม.ย. 64รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดเวทีประชาคมแผนชุมชน-แผนพัฒนาตำบลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แชร์  
8 เม.ย. 64รายงานผลการดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แชร์  
8 เม.ย. 64รายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แชร์  
8 เม.ย. 64การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แชร์  
6 ม.ค. 64การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม แชร์  
31 ต.ค. 62การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา